• Anasayfa
  • |
  • Kuru Yük Gemileri İçin Durum Değerlendirme Denetimi Hakkında.

Kuru Yük Gemileri İçin Durum Değerlendirme Denetimi Hakkında.

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1770320 sayılı yazısında, 22.02.2024 tarih ve E-1745420 sayılı yazılarında ülkemiz karasularında 100 mille sınırlı liman seferi ve kabotaj seferi bölgelerinde faaliyet gösteren 300 GT ve üzeri kuru yük gemilerindeki mevcut emniyet standartlarının daha üst seviyeye yükseltilmesi amacıyla, anılan gemilerden 30 yaş ve üzeri olanların ilk kara/havuz sörveylerinde veya herhangi bir nedenle tersaneye gönderilmeleri durumunda ve sonraki yenileme denetimleri periyodunda 18.01.2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında İdarece yetkilendirilmiş kuruluşlarca "Durum Değerlendirme Denetimi" yapılacağının talimatlandırıldığı açıklanarak;

Bahse konu denetimlerle ilgili olarak aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerektiği bildirilmektedir:

a) Durum Değerlendirme Denetimi gemi karada iken yapılabileceği gibi geminin yapısal durumunun tespit edilebilmesi amacı ile denizde de başlatılabilecek ve yapılan değerlendirme neticesinde geminin bakım, onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve denetimin sonuçlandırılması amacı ile karada tamamlanabilecektir.

b) Durum Değerlendirme Denetiminin temel aşamalarından biri olan sac ölçümleri, gemi donatanı tarafından gerekli şartların sağlanması ve sac ölçümü yapılacak yerlerin (tanklar, ambarlar ve benzeri alanlar) hazır hale getirilmesi kaydı ile karaya çıkmadan denizde de yapılabilecektir.

c) Sac ölçümlerinin değerlendirilmesinde yazıları ekinde yer alan Çelik Elemanlarda Kalınlık Azalma Toleransları kullanılacaktır.

ç) Durum Değerlendirme Denetimi için 22.02.2024 tarih ve E-1745420 sayılı yazıları ekinde yer alan plan/projelerin gemide hazır bulundurulması, mevcut olmayan plan/projeler için gerekli çalışmalara ivedi başlanılması önem arz etmektedir.

d) İlk Durum Değerlendirme Denetimlerinin tamamlanmasını müteakip bahse konu denetimler gemilere 5 yıllık aralıklarla (ara kara sörveyi/yenileme sörveylerinde) yapılmaya devam edilecektir.

Bu itibarla, konuyla ilgili uygulamanın 22.02.2024 tarih ve E-1745420 sayılı yazıları ve iş bu talimat kapsamında yapılmaya devam edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

180_656_kuru_y_k_gemileri_i_in_durum_de_erlendirme_denetimi_hakk_nda.pdf