Nisan 2018

Nairobi Enkaz Kaldırma Sözleşmesi temel noktalarıyla ele alındı

11/04/2018

 

Gemi İnşaat Mühendisleri Kraliyet Enstitüsü (RINA), yetkili bir IMO temsilcisinin verdiği seminerle Nairobi Enkaz Kaldırma Sözleşmesi'nin değindiği başlıca hususlar hakkında bilgilendirildi.

Londra'daki HQS Wellington adlı müze gemide gerçekleşen konuşmada Sözleşme'nin şu özellikleri üzerinde duruldu:

-2015'te yürürlüğe giren IMO Nairobi Enkaz Kaldırma Sözleşmesi, bir ülkeye özgü ekonomik kuşaktaki gemi enkazlarının zamanında ve kurallara uygun bir şekilde kaldırılması için uluslararası geçerliliği olan kurallara sahip ilk sözleşmedir ve enkaz kaldırılmasıyla ilgili yükümlülükler ve tazminatlar için yasal bir çerçeve sunar.

-Sözleşme'yi oluşturan kriterler; tehlikeli enkazın yerinin belirlenmesi, işaretlenmesi ve kaldırılmasından doğan maliyetlerle ilgili gemi sahiplerinin sorumlulukları, gemi sahibi sorumluluklarını kapsayan zorunlu sigorta ve enkazın oluşturduğu tehditler ile çevrenin gözetilmesine yönelik tedbirlerdir.  

-Sözleşme'deki maddelerden biri isteğe bağlı olup, sözleşmeye taraf olan devletlere karasuları da dâhil olmak üzere kendi ülkelerinde uygulayabilecekleri belli başlı hükümler sunar.

IMO temsilcisi, gemi enkazının birçok soruna neden olabileceğini ve konumlarına göre bu enkazın diğer deniz taşıtları ve mürettebatları için de risk oluşturabileceğini vurguladı. Taşınan yükün türüne göre deniz çevresinin ve kıyı kesimlerin de ciddi zararlar görebileceğini ve tehlikeli enkazın işaretlenmesi ve kaldırılmasından dolayı ciddi maliyetlerin doğabileceğini de sözlerine ekledi.

 

 

IMO MEPC (72) deniz taşımacılığı için iklim değişikliği stratejisini kabul etti

16/04/2018

 

9-13 Nisan 2018 tarihlerinde IMO'nun Londra'daki merkezinde toplanan IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC, 72), gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ilk stratejiyi kabul etti.

İlk stratejiye göre, yıllık sera gazı emisyonlarının 2050 yılında 2008'e oranla %50 azaltılması ve daha uzun vadede tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Paris İklim Anlaşması'nın hedefleriyle paralel olarak geliştirilen ilk stratejinin 2023 yılına kadar düzenli bir şekilde takip edilip güncellenmesi planlandı.

Komite, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için kurulan Çalışma Grubu'nun 2018'in sonraki aylarında dördüncü kez toplanmasına karar verdi. Çalışma Grubu, ilk stratejinin gelişimini izlemek amacıyla bir eylem planı hazırlayacak ve sera gazlarının azaltılmasıyla ilgili kaydedilen gelişmeleri açıklayan bir raporu 22-26 Ekim 2018 tarihindeki MEPC 73. oturumunda sunacaktır.

 

İlk strateji kapsamında aşağıdaki üç hedef belirlendi:

 

1. Yeni yapım gemiler için enerji verimliliği tasarım endeksi (EEDI) gereklilikleri ve gemilerin karbon yoğunluğu: Bu kapsamda, her gemi tipi için endeksin gereklilikleri gözden geçirilecek ve stratejinin her adımında emisyon azaltımı için daha yüksek yüzdeler planlanacaktır.

2. Küresel deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon yoğunluğu: Her taşıma işi için CO2 emisyonları 2008 oranlarına göre 2030'a kadar %40; 2050'ye kadar %70 azaltılacaktır.

3. Küresel denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonları: Yıllık toplam sera gazı emisyonları 2008 yılıyla karşılaştırıldığında 2050'ye kadar %50 oranında azaltılacak ve daha uzun vadede tamamen ortadan kaldırılacaktır.

 

İran'da hava kirliliği ve düşük karbon emisyonu üzerine eğitim düzenlendi

18/04/2018

 

Denizcilikten kaynaklanan hava kirliliğini ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik IMO standartlarını yerine getirmekle sorumlu İran yetkilileri için Tahran'da bir eğitim düzenlendi.

IMO'nun yürüttüğü eğitim programına, ülkenin Limanlar ve Denizcilik Örgütü'nden (PMO), Çevre Bakanlığı'ndan ve farklı limanlardan yaklaşık 30 yetkili katıldı.

Eğitimde, denizcilik faaliyetlerinin sebep olduğu hava kirliliğini azaltmak ve gemilerde enerji verimliliğini arttırmak için tedbirler ortaya koyan MARPOL Ek VI hakkında ayrıntılı bilgi verildi.  Bu tedbirler arasında özellikle, gemilerin yaydığı kirletici maddeleri azaltma konusunda etkili olan sülfür oksit (SOx) ve kükürt oksit (NOx) uygulamaları dikkat çekti.

 

Deniz güvenliğini tehdit eden durumlara karşı hazırlıklı olunmalı

20/04/2018

IMO'nun daha güvenli gemi ve liman tesisleri için kabul ettiği ISPS Kodu hakkında Meksika'da beş gün süren bir atölye çalışması düzenlendi.

Eğitime katılmakla yetkili temsilciler ve liman tesislerinin güvenliğinden sorumlu görevliler için ISPS Kodu, SOLAS Bölüm XI-2 ve ilgili kılavuzlardaki hükümlerin etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik uygulamalı ve teorik olarak eğitim içerikleri hazırlandı. Meksika Ulusal Denizcilik İdaresi'nin (SEMAR) talebi üzerine hazırlanan atölye çalışması 20 Nisan günü IMO danışmanlarından oluşan bir ekibin katkılarıyla tamamlandı.

 

 

 

Tehlikeli ve Zararlı Yüklerin Taşınması Sözleşmesi ile ilgili yeni bir adım daha atıldı

24/04/2018

 

IMO HNS Sözleşmesi-2010 Protokolü, tehlikeli ve zararlı maddelerin deniz yoluyla taşınmasından kaynaklanan zararın tazmini ve sorumluluğu konusunda uluslararası standartlar ortaya koyar.

HNS Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi için en az 12 ülke tarafından kabul edilmesi ve bu ülkelerin yıllık bazda bildirdiği HNS kargo verilerinin tonaj ve miktar açısından belirli kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Buna göre, bildirilen kargonun bir önceki yıla ait genel hesap içindeki payı en az 40 milyon ton olmalıdır.

HNS 2010 Protokolü Kanada, Norveç ve Türkiye tarafından kabul edildi. Bu üç ülkenin bildirdiği kargo miktarı 28.7 milyon tondur ve Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi için gerekli oranın neredeyse %72'sini karşılamaktadır.

HNS 2010 Protokolü'nü kabul eden ülkemiz onay belgesini 23 Nisan 2018 tarihinde IMO Genel Sekreterliğine teslim etti.

HNS Sözleşmesi'nin amacı, deniz yoluyla taşınan tehlikeli ve zararlı kargoların neden olduğu zararı telafi etmeye yönelik bir sorumluluk rejimi ortaya koymaktır. Sözleşme, kirlilikten kaynaklanan zararın yanı sıra, yangın ve patlama riski, yaralanmalar, can ve mal kaybı gibi meseleleri ele almaktadır. HNS Sözleşmesi, "kirleten taraf öder" ilkesinden hareket eder ve HNS kargolarının neden olduğu bir vakadan zarar gören kişilerin denizcilik ve HNS endüstrisi tarafından tazmin edilmesini sağlar. Gemi sahibinin yükümlülüğünün kalktığı durumda ise HNS Fonu devreye girer. Söz konusu fon, HNS kargo alıcılarının vaka sonrası ödedikleriyle oluşturulacaktır.

 

Filipinler MARPOL Ek VI Sözleşmesi'ni kabul eden son ülke oldu

25/04/2018

 

Filipinler Cumhuriyeti, deniz ticaretinden kaynaklanan hava kirliliği ve gemilerde enerji verimliliği konularını ele alan IMO MARPOL Ek VI Sözleşmesi'ne taraf oldu. Mevcut haliyle Sözleşme'yi kabul eden ülke sayısı doksana ulaştı. Bu ülkeler, dünya ticaret filosu içinde % 96.5 oranında bir tonaj payı temsil ediyor. MARPOL Ek VI, gemilerin atmosfere saldığı sülfür oksit ve kükürt oksit gibi kirletici gazlara sınırlamalar getirmekte ve ozon tabakasını delen maddelerin kasti bir şekilde atmosfere salınmasını yasaklamaktadır.

Filipinler, MARPOL Ek VI'nın dışında, Uluslararası Yükleme Hatları (LL) Sözleşmesi'nin 1988 tarihli Protokolünü ve Denizde Can Güvenliği (SOLAS) Uluslararası Sözleşme'ye eklenen 1978 Protokolünü de kabul etti.

Deniz ticaretinde enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen GloMEEP Projesi'nin pilot ülkelerinden biri olan Filipinler, MARPOL Ek VI Sözleşmesi'nin kabulü ve uygulanması aşamalarında teknik destek gördü.

 

Kaynak: IMO internet sitesi.

http://www.imo.org/EN/MediaCentre/WhatsNew/Pages/default.aspx