Kapasite Raporu

Kapasite Raporunun Tanımı ve Kapsamı: 
Kapasite Raporu; Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belge lerdir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenir.


Kapasite Raporu Tanziminin Yasal Dayanağı: 
* 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu * 5174 Sayılı TOBB Kanunu * 28.05.1975 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayalı Bakanlar Kurulu Kararı * TOBB Muamelat Yönetmeliği * Yatırım Teşvikleri ile ilgili Tebliğler * İthalat ve İhracat Yönetmelikleri


Kapasite Raporu Hangi alanlarda kullanılır? 
Yatırım Teşvik Belgesi
Sanayi Sicil Kaydı İşlemlerinde
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Resmi ve Özel İhalelerde


Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri: 
Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu doldurur. Başvuru formunun ekinde istenen evraklarla birlikte Evrak Kayıt servisine başvurur. Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilerek görevli eksper tayin edilir ve firmanın işyerine ziyarette bulunulur. Eksper, mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yaparak Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin üzerinden başvuru yapılarak onaylanmak üzere TOBB' a gönderilir.
TOBB'un onayından sonra Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminden bir adet asıl çıktı alınarak dosyada muhafaza edilir.


Kapasite Müracaatı İçin Gerekli Belgeler: 
1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye İş Bankası Ankara Akay Şubesi TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 No.lu hesabına yatıracağınız 525,00 TL'lik tasdik ücretine aitmakbuz veya fotokopisi.
2- İşyerindeki makinaların fatura fotokopileri veya mülkiyeti gösterir diğer belgeler
3- İşyeri kira kontratı fotokopisi (noter tasdikli) veya tapu fotokopisi.
4- Son iki aylık SSK Prim Bildirge Fotokopileri ile Ödendi/Tahakkuk Makbuz Fotokopileri
5- Son sermaye arttırımını belirtir Ticaret Sicil Gazete Fotokopisi
6- Vergi Levhası fotokopisi
Not: Yukarıda istenilen tüm evrakların başvuru formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmesi gereklidir.


Ekli Dosyalar:

Kapasite Raporu Başvuru Formu