• Anasayfa
 • |
 • Misyon, Vizyon ve Politikalar

Misyon, Vizyon ve Politikalar

MİSYON

Türk Denizcilik Sektörünün serbest rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla, her gün gelişen hizmet anlayışıyla, üyelerimize küresel sistemle uyumlu denizcilik faaliyetleri için etkin, verimli ve ekonomik hizmet sunmaktır.

VİZYON

Denizci Millet Denizci Ülke

TEMEL DEĞERLER

Kaliteli Hizmet
Sürdürülebilirlik
Yenilikçi ve Öncü Olmak
Tarafsızlık
Çevreye Duyarlılık
Verimlilik
Sosyal Sorumluluk Bilinci
Tutarlılık ve Öngörülebilirlik
Şeffaflık
Denizcilik Ruhu
Üye ve Çalışan Memnuniyeti

KALİTE POLİTİKASI

 • Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği Türk denizcilik sektörünün haklarını korumak
 • Üyelerinden gelen talepler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamak,
 • Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde denizcilik sektörünün; iç ve dış pazarlarda ve uluslararası alanlarda sürdürülebilir politikalarla hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek,
 • Denizcilik sektöründe eğitim gereksinimine destek olmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak,4
 • Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyulmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini temin etmek,
 • Kalite yönetim sistemine uygun şekilde hizmet verebilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamaktır.
 • Odamız, üstlendiği misyon ve vizyonu aracılığı ile ürettiği hizmetin kalitesini, kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi, tüm bunların sürekliliğini; çalışanları ve üyeleri ile beraber gerçekleştirebilen bir "Hizmet Kurumu" anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Odamızın sunmakta olduğu hizmetlerin gereği doğrultusunda tanımlanan organizasyon yapısının etkinliğinin sürekli gözden geçirilerek değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılayacak organizasyon yapısını tesis etmek
 • Çalışanların mesleki yeterliliklerinin, yönetim anlayışlarının ve çalışma kapasitelerinin modern yönetim anlayışları ve teknikleri ile · sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak
 • İnsan kaynakları fonksiyonlarının etkinliğini sürekli gözden geçirerek gerek kurum, gerekse çalışan yararına beklentilerin karşılandığı uygulamaların gerçekleştirilmesini temin etmek

 

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Çevre bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda, üyelerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, çevre konularında eğitsel, kültürel, sosyal ve teknolojik anlamda araştırmalar ve çalışmalar yapılmasına destek sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ile AB Çevre normlarına ve uyum çalışmalarına katkıda bulunmak
 • Ulusal ve uluslararası kurallar ve üyelerimizin katkılarıyla deniz çevresinin korunması yönünde, çevreyle uyumlu teknolojiler ile çevre dostu üretim yapılması ve çevre dostu ürünler kullanılmasını sağlamak
 • Uluslararası nitelik taşıyan deniz kirliliği hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak
 • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, ekolojik dengenin korunması ilkesinde MARPOL 73/78 gereği, atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kaynağında ayrımı, mümkün olduğunca geri kazanımı, yeniden kullanımı konusunda uygun tesislerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına destek sağlamak
 • Deniz çevresinin korunması hususunda, ekosistemin bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik bilinci yaygınlaştırmak 

 

MALİ POLİTİKA

 • Odamızın misyon, vizyon ve temel değerleri çerçevesinde belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için, üyelerimizin ihtiyaçlarını, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını ve geliştirilmesini, güveni hakim kılarak ve dayanışmayı esas alarak, yine üyelerimizin sağladığı fonların değerini korumak, en doğru ve etkin biçimde kullanılmasını sağlamak
 • Mali kaynaklarımızı şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi esas alınarak, yine sektörümüze, eğitime katkı sağlamak dâhil, en yararlı ve sektörümüzün gelişimine en yüksek katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 • İç müşteriler (çalışanlar), dış müşteriler (hizmet verilen, denizle ilgili kişi ve kurumlar), kamu (Devlet erkânı, bakanlıklar, belediyeye bağlı iştirakler vb), medya (fikir önderleri) ve akademik çevrelerden (üniversiteler, akademisyenler) oluşan hedef kitleye Türk denizciliğinin gelişmesi, tanıtılması, ülkemizin dünyanın önde gelen denizci ulusları arasında layık olduğu yeri alması ve üyelerimizin ticaret hayatlarında ihtiyaç duydukları bilgileri edinmeleri amacıyla, denizcilik sektöründeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırmak
 • Oda'yı taraflı haberlerle tanıyan, Oda hizmetlerinin farkında olmayan, Oda'nın kurumsal gücünün farkında olmayan, Oda'nın ülkemiz için değerinin farkında olmayan kitleye de ulaşmak
 • Kurum içinde ve dışında temasta bulunulan hedef kitle ile net, anlaşılır, etkili ve güvenli bir iletişim kurmak
 • Oda'nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetlerini, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki imkânlardan yararlanarak hedef kitleye ulaştırmak; iletişim araçları konusunda, üyelere ve paydaşlara danışarak en etkin iletişim yöntemlerini belirlemek
 • İletilecek mesajın içeriğine bağlı olarak, hedef kitleye görsel ve yazılı medya, kurumsal internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, faks, telefon, sosyal medya (#imeakdto, #denizcimilletdenizciülke etiketleri ile), posta, bina içi pano iletişim yöntemleri ile ulaşmak
 • Faaliyetlerini, Oda'nın çeşitli konulardaki görüşlerini, üyelerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgileri, denizcilik sektöründe meydana gelen ulusal ve uluslararası güncel meseleleri kapsayan yayın organı "Deniz Ticareti Dergisini" aylık olarak yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak
 • Dünya genelinde denizcilik sektörü ile ilgili olan gelişmelerin, Türk deniz ticaretini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konuların ve Türkiye'de denizcilik sektörünün bir bütün olarak önceliklerinin ele alındığı "Sektör Raporu" ile İMEAK DTO faaliyetlerinin yer aldığı "Faaliyet Raporunu" her yıl yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak
 • Oda'dan ve sektörden haberlerin yer aldığı aylık bültenler yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak
 • Duyurular ve yayınları, Oda'nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlamak
 • Kurumsal web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak
 • Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Oda'nın kutlama, mesaj, dilek ve temennilerini gazete ilanları, internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, sosyal medya yoluyla hedef kitleye ulaştırmak
 • Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 • İMEAK DTO'nun istikrarlı büyümesi ile uluslararası kimliğe ulaşması için sunduğu hizmet anlayışında kaliteyi kılavuz edinmek ve gelişen teknoloji doğrultusunda sürekli iyileştirme sağlamak
 • Güçlü ve kurumsal bir altyapı ile teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine ve diğer yararlanıcılarına dünya standartlarında hizmet vermek ve üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak
  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası ile lisanslı yazılım kullanımı, internet trafiğinin kontrol altında tutulması, 5651 Sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere uygun hareket edilmesinin sağlanması disipline edilmektedir.