Şubat 2018

?

Birleşmiş Milletler deniz sınırı güvenliği için değerlendirme ziyaretleri düzenliyor

02/02/2018

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Komitesi Yürütme Organı (UNCTED), ülkelerin uluslararası güvenlik yasaları ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun davranıp davranmadığını değerlendirmek için ziyaretlerde bulunuyor.

BM deniz sınırı güvenliği.jpg

IMO, 31 Ocak - 1 Şubat 2018 tarihlerinde Yunanistan'a yapılan bir UNCTED ziyaretinde yer aldı. Değerlendirme ziyaretine IMO'nun yanı sıra Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (OSCE) ile Interpol ve Europol da eşlik etti.

Ziyaretin deniz güvenliğini ilgilendiren kısmında özellikle ISPS Kodu'nun etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı değerlendirildi ve Yunanistan'ın sahil güvenlik, polis ve gümrük gibi taraflarla olan deneyimleri ve işbirliği araştırıldı.

Ziyaret sonunda, deniz güvenliği stratejilerinin belirlenmesi için üst düzey hükümet organları ve ajanslarının da katıldığı ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde daha geniş çaplı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekliliği vurgulandı.

 

Balast suyu testleriyle ilgili yeni çalışmalar yapılıyor

02/02/2018

Dünyadaki balast suyu test tesislerinden bir grup uzman, Şubat ayının başında Londra'da bir araya gelerek balast suyu yönetiminin arkasındaki tekniği tartıştı. Uzmanlar, bu toplantıyı balast suyu yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi için karada ve gemide yapılan testlerin standardizasyonu ve şeffaflığını sağlayan bir forum olan "Global TestNet" kapsamında gerçekleştirdi.

Ayrıca,  organik tutunma (biofouling) sorunu da "Global TestNet" kapsamında uzmanlarca ele alındı. IMO temsilcisi konuyla ilgili yaptığı sunumda IMO'nun yeni "GloFouling Projesi"ni açıkladı.

 

Katar Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni kabul etti

08/02/2018

Katar-BWM.jpgKatar, deniz çevresinin korunması için geliştirilen Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'ni kabul eden son ülke oldu. Katar'la birlikte sözleşmeye taraf olan devlet sayısı 68'e yükseldi ve tarafların mevcut durumda dünyadaki ticaret filosunun %75'inden fazlasını temsil ettiği açıklandı.

IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi, balast sularıyla dünya sularına taşınan binlerce mikrop, bitki ve organizmanın yarattığı risklere dikkat çekiyor ve gemilerden etkili bir balast suyu yönetimi planı uygulamalarını bekliyor.

 

 

 

IMO ve EBRD arasında kurulan ortaklıkla sürdürülebilir denizcilik için yeni bir adım atıldı

08/02/2018

IMO ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında yeni bir ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmanın kapsadığı ülkelerin liman ve denizcilik sektörlerinde özellikle güvenlik ve çevre konularında yapılacak kapasite artırma faaliyetleriyle, deniz taşımacılığının daha sürdürülebilir yöntemlerle yapılması amaçlanıyor.

Anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, "Bu stratejik ortaklığın, IMO'nun küresel sorumluluk ve rolü ile EBRD'nin yatırım ve finans konularındaki tecrübe ve uzmanlığını bir araya getirmesi ve böylece deniz taşımacılığı için daha sürdürülebilir yöntemlerin kullanılmasını ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasını teşvik etmesi beklenmektedir," dedi.

IMO - EBRD.jpg

IMO ve EBRD, yatırımlar için finans sağlamak dışında anlaşma kapsamındaki ülkelere teknik alanlarda tavsiyeler, proje hazırlama ve planlama ve kurumsal kalkınma için hizmetler sunacak ve kapasite artırma faaliyetleri yürütecektir. Öncelikle Azerbaycan, Fas, Gürcistan, Mısır, Tunus ve Türkiye'deki ulusal makamlarla ortak projeler için işbirliği yapılacaktır.

Boşluk (Gap) analizinin yapılacağı projelerde IMO kurallarının etkili bir şekilde uygulanarak güvenlik ve çevre hakkındaki çeşitli konular üzerinde odaklanılması ve özellikle aşağıdaki alanlara ağırlık verilmesi planlanıyor:

-sürdürülebilir taşımacılık için yatırım fırsatları

-katı dökme yüklerin ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması

- deniz trafiğinin ve elektronik iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve tek pencere sistemin uygulanması

- Balıkçılıkla ilgili IMO Cape Town Sözleşmesinin (2012) kabul edilmesini ve uygulanmasını teşvik edilmesi

- limanlardaki emisyon durumlarının değerlendirilmesi ve emisyon azaltma stratejilerinin geliştirilmesi

- gemilerin hava kirliliği ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi

- biyolojik istilalara yönelik risk değerlendirmeleri yapılması ve liman kabul tesisleri için uygun yerlerin, acil müdahale tedbirlerinin ve uygun ticari modellerin saptanması.

 

IMO PPR Alt-komitesi beşinci oturumunu gerçekleştirdi

16/02/2018

PPR 5.jpgIMO Kirlenmeyi Önleme ve Acil Müdahale Alt-komitesi (PPR 05), 5-9 Şubat 2018 tarihleri arasında Londra'da bir araya geldi. Komitenin beşinci oturumunda karbon emisyonları, Balast suyu Yönetimi ve elektronik kayıt defterlerinin kullanımı gibi çeşitli konular değerlendirildi.

Komite, Üye Devletlerden ve uluslararası organizasyonlardan IMO için Siyah Karbon verileri toplamaya devam etmesini ve sonuçları PPR'nin altıncı oturumuna sunmasını istedi. Komite ayrıca Karbon siyahı taneciklerinin emisyonuyla ilgili ölçümlerin daha tutarlı bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir raporlama protokolü taslağını kabul etti. Deniz taşımacılığından kaynaklanan Karbon siyahı emisyonlarının etkilerini azaltmaya yardımcı olacak kontrol tedbirleri üzerinde çalışmak üzere özel bir grup oluşturulması ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (ICS) bu gruba dâhil edilmesi kararlaştırıldı.

2020 yılında gemi yakıtlarında uygulanacak sülfür kısıtlamasıyla ilgili olarak ise MARPOL Ek VI'da değişiklikler yapılması uygun bulundu. Buna göre, sülfür içeriği %0.50'nin üzerinde olan yakıtların motorları çalıştırması amacıyla kullanılması yasaklanacak.

Egzoz gazı temizleme sistemleri kılavuzları ile arızalanan, düzgün çalışmayan ya da uygun performans sergilemeyen egzoz gazı temizleme sistemlerine yönelik düzenleme ve kuralların gözden geçirilmesine karar verildi.

Balast Suyu Yönetiminde ise, örneklerin toplanmasını ve analizini standartlaştırmak için ISO'nun üç kısımdan oluşan bir sistem tasarlanması tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

Elektronik kayıt defterlerinin kullanımını düzenleyen çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı ve MARPOL ve NOx Teknik Kod kapsamındaki elektronik kayıt defterlerinin kullanımı kılavuzları için güncellenen versiyon kabul edildi.

Alt-komitenin bir sonraki oturumunun 18 - 22 Şubat 2019 arasında düzenlenmesi planlandı.

 

TradeWinds: IMO'nun 2020 yakıt kısıtlaması deniz taşımacılığının "aleyhine değil lehine olacaktır"

16/02/2018

2020 yakıt sınırlaması.jpgAdam Corbett tarafından TradeWinds gazetesinde, IMO'nun 2020 emisyon düzenlemesiyle ilgili bir makale yayımlandı. Makalede, sülfür kısıtlamasına şimdiye kadar daha çok yeterli yakıtın mevcut olup olmadığı açısından bakıldığı ama analistlerin son zamanlarda deniz taşımacılığı pazarının bu düzenlemeden nasıl etkileneceğini de tartışmaya başladıkları ifade ediliyor.

2020 sülfür kısıtlamasının yakıt fiyatlarını yükseltme ihtimali bulunmakla birlikte, analistler buna paralel olarak gemiler için hız azaltım yönteminin daha çok uygulanmaya başlanacağını savunuyor.

Buna göre, yeni gemiler için verilen siparişlerin azaldığı bir dönemde 2020 sülfür yasası hem tanker hem de kuru dökme yük piyasalarını canlandırabilir.

Corbett'in bildirdiği üzere, yakıt fiyatları denizcilik şirketleri arasındaki rekabette daha belirgin bir rol oynamaya başlayabilir. Bu nedenle, daha verimli gemiler üstünlüğü ele geçirirken enerji verimliliği düşük olan gemilerse kullanımdan düşüp sonunda hurdaya çıkarılabilir. Yakıt verimliliği yüksek, modern gemilere talebin artması tersanelerin lehine bir sonuç olarak göze çarpıyor.

Corbett, makalesinde IMO'nun sera gazı emisyonlarını azaltmak için belirlediği yol haritasına atıfta bulunarak hız azaltım yöntemi gibi operasyonel tedbirlerin, alternatif yakıtlar, verimli gemiler ve yeni teknolojilere göre daha etkili bir çözüm sunacağını da belirtiyor. IMO, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2050 itibariyle %70'e kadar azaltmak için stratejiler belirlediği bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

 

Fransa Cape Town Sözleşmesi'ni imzaladı

23/02/2018

cape town.jpg

Fransa, IMO Cape Town Sözleşmesi'ni imzalayan dokuzuncu devlet oldu. Balıkçı teknelerinin güvenliğini artırmayı amaçlayan Sözleşme, birçok önemli güvenlik gerekliliğine açıklık getiriyor ve özellikle telsizle iletişim, can kurtarma araçları, acil durum prosedürleri, mürettebat kayıt listeleri ve tatbikatlar gibi konularda standartlar belirliyor.

Cape Town Sözleşmesi, 22 devletin imzasından 12 ay sonra yürürlüğe girecek. Ayrıca, Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi için taraf devletlerin toplamda 3,600 veya daha fazla balıkçı teknesine sahip olması ve bu teknelerin de açık denizlerde çalışmak koşuluyla en az 24 m uzunluğunda olması gerekiyor.

 

Kaynak: IMO web sitesi ve TradeWinds Gazetesi.