• Anasayfa
  • |
  • Piri Reis Üniversitesi Gemi Satış İhalesi

Piri Reis Üniversitesi Gemi Satış İhalesi

GEMİ SATIŞ İHALE DUYURUSU

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

  1. İhale Detayları

İhale Şehri

İstanbul

İş Şehri

İstanbul

Kurum                        

T.C. Piri Reis Üniversitesi

İşin Adı/Konusu/ Cinsi 

Gemi Satış İhalesi

İhale Tarihi ve Saati

16.02.2022, Saat 14: 00

İhale Usulü

Açık İhale (Kapalı Teklif-Açık Artırma-2 Tur )

Geçici Teminat Tutarı

Teklif Tutarının binde beş (  5)’ i kadar  

İhale Doküman Bedeli

250 TL

İhale Adresi

Piri Reis Üniversitesi - Deniz Kampüsü                                                        

Postane Mah. Eflatun Sok.No:8  Tuzla - İstanbul

Telefon ve faks numarası

0216 581 00 50 ve 0216 581 00 51

Elektronik Posta Adresi

satinalma@pirireis.edu.tr

Web Sitesi

http://www.pirireis.edu.tr

Tekliflerin Teslim Tarih ve Yeri

Duyurumuzun 3. Maddesinde İstenen Belgeler ve Kapalı Fiyat Teklifi İhale Gün ve Saatinde İhale Komisyonuna teslim edilir.

 

Niteliği

Gemi

Özellikleri

Gemi Adı

Piri Reis Üniversitesi (ex Ankara)

Gemi Türü

Eğitim Gemisi (Training Ship)

İnşa Yılı

1983

Bayrak

Türk

Bağlama Limanı

İstanbul

GT

10.870,00

NT

4.100,00

DWT

1.790,00

Çağrı İşareti

TCYX

Klas

Türk Loydu

IMO No

7615672

 

  1. İdari-Teknik Şartname Temini /Keşif Planı:

Teslim Alınacak Birim

Satınalma Müdürlüğü

Teslim/Keşif Tarih

İlan Tarihinden İhale Tarihine kadar olan aralıkta  (Randevu İle)

Teslim Adresi

Piri Reis Üniversitesi - Deniz Kampüsü - Satınalma Müdürlüğü  Postane Mah. Eflatun Sok. No:8 Tuzla - İstanbul

Açıklama

Teslim alacak kişilerin şirket kaşeleri olmalıdır.

 

3.8.İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

3.8.1. İsteklinin, İdari ve Teknik Şartnamelerin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak, her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş İdari ve Teknik Şartname kopyaları (ıslak imza ve kaşeli)

3.8.2. İstekli Firma Tebligat adresi ile gerektiğinde haberleşmek için telefon, faks ve elektronik posta adresi

3.8.3. Gerçek kişi ise Nufüs Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah Belgesi

3.8.4. Tüzel kişiler için vergi kimlik numarasını gösterir belge,  kuruluş ticaret sicil gazetesi kopyası (varsa ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte), yetki belgesi

3.8.5. Geçerli imza sirküleri kopyası

3.8.6. Son Vergi Levhası kopyası

3.8.7. En son döneme ait SGK’ya vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SGK’dan alınacak ilişiksizlik belgesi

3.8.8. En son döneme ait vadesi geçmiş gelir/kurumlar/katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair, bağlı olunan Vergi Dairesinden alınacak ilişiksizlik belgesi

3.8.9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

3.8.10. İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir

3.8.11. İstekli tarafından imza ve kaşelenmiş Kamu İhale Yasaklısı olmadığına dair beyanı (Kamu İhale Kurumu’nun güncel “Yasaklılar Listesi” nde bulunduğu tespit edilen İsteklilerin teklifleri kabul edilmez/dikkate ve değerlendirmeye alınmaz/tespit edildiği safhada değerlendirme dışı bırakılır).

3.8.12. Geçici Teminat Belgesi, T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee)  istenecektir.

3.8.13. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, şartname ve eklerinde istenilen belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.

3.8.14. Yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ ye çevirmek zorundadır ve belgeler noter onaylı olmalıdır. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’de bulunan yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz

 

  1. Ayrıntılı bilgiye Üniversiteden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan İdari ve Teknik Şartname ’den ulaşılabilir.