Ağustos 2023

Küresel Çevre Fonu Toplantısı Sırasında Tanıtılan IMO Girişimleri.

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility-GEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP) tarafından desteklenen Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) liderliğindeki projelere, 22-26 Ağustos 2023 tarihleri arasında Vancouver, Kanada’da üç kuruluşun ortak ev sahipliğinde gerçekleşen 7’nci GEF Toplantısındaki bir yan etkinlikte dikkat çekilmiştir.

Yan etkinlikte GloMEEP, GloBallast, GloFouling ve GloNoise projelerinin çalışmalarını destekleyen “GLO-X” ortaklık modeli tanıtılmıştır. Bu projeler, sera gazı (Green House Gases-GHG) emisyonlarının azaltılması, gemilerin balast suları yoluyla taşınan istilacı sucul türler ve gemilerdeki biyolojik kirlilik, deniz ortamında su altında oluşan gürültü kirliliği dahil olmak üzere temel çevre sorunlarıyla mücadeleye yönelik inovasyonu teşvik etmektedir.

GEF Toplantısı’nda, 185 ülke bakanlarının ve yetkililerinin, iş dünyası liderlerinin, çevre uzmanlarının, uluslararası kuruluş liderlerinin ve çevre konvansiyonlarının, biyoçeşitlilik kaybı, zehirli kimyasallar ve açık denizlerle ilgili son gelişmelere katkıda bulunmanın seçeneklerini değerlendirmek üzere bir araya geldiği görülmüştür.

Bahse konu yan etkinlikte, IMO’nun Londra Sözleşmesi/Protokolü ve Okyanus İşleri Bölümü Başkanı Fredrik HAAG, IMO tarafından yürütülen ve uygulanan çeşitli projeler hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca GEF, UNDP, GloFouling Partnerships'in Deniz Biyogüvenliği Küresel Sektör Birliği, Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi     (The Baltic and International Maritime Council-BIMCO) ve WISTA’dan temsilciler de çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

Uygulama Alt Komitesi, Temel IMO Araçlarına İlişkin Güncellemeleri Tamamladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) araçlarının uygulanması doğrultusunda dört temel IMO Meclisi kararına ilişkin güncellemelerin IMO Araçlarının Uygulanmasına İlişkin Alt Komite’nin (the Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments) 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasındaki 9’uncu oturumunda tamamlandığı duyuruldu. Söz konusu kararlar arasında Harmonize Araştırma ve Sertifikasyon Sistemi Taslak Araştırma Kılavuzları (the draft Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification), IMO Araçları Uygulama Kodu (the IMO İnstruments İmplementation Code), Liman Devleti Kontrolüne İlişkin Taslak Prosedürler  (the draft Procedures for Port State Control), ISM Kodunun İdareler Tarafından Uygulanmasına İlişkin Taslak Kılavuzları (Guidelines on the Implementation of the ISM Code by Administrations) yer almaktadır.

Alt Komite ayrıca, IMO Üye Devlet Denetim Programı (the IMO Member State Audit Scheme-IMSAS) kapsamında yürütülen denetimlerin standardı olan Kod III’ün uygulanmasında Üye Devletlere yardımcı olmayı amaçlayan III Kod Uygulama Kılavuzunun taslak metnini de nihai hale getirdi. Taslak Rehber, bir MSC-MEPC genelgesi kapsamında yayınlanmak üzere onay için Deniz Güvenliği Komitesine (MSC) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesine (MEPC) sunulacaktır.

MSC ve MEPC'ye rapor veren Alt Komite, deniz emniyeti ve güvenliği ile deniz ortamının korunmasına ilişkin IMO belgelerinin etkin ve tutarlı bir şekilde küresel düzeyde uygulanmasını ve icra edilmesini sağlamak için çalışmaktadır.

Söz konusu oturumda ele alına diğer konular arasında Yaralı Soruşturma Klavuzunun (the Casualty Investigation Code) bütünsel ve kapsamlı bir incelemesi ve değişiklik yapılmasına yönelik öneriler ve Cape Town Anlaşmasının uygulanmasında yetkili makamlara yardımcı olacak taslak rehberin geliştirilmesi yer almıştır.

Yeni Video Küresel Gemi Geri Dönüşüm Sözleşmesinin Önemini Vurguluyor.

Gemi geri dönüşümünü düzenleyen anlaşma 2025 Haziran ayında yürürlüğe girecektir. Hong Kong Sözleşmesi, operasyonel ömürlerinin sonundaki gemilerin güvenli bir şekilde ve insan sağlığına ve çevreye gereksiz riskler oluşturmadan geri dönüştürülmesini sağlamak için küresel düzenlemeler getirecektir.

Bangladeş ve Liberya’nın Sözleşmeye taraf olmasıyla birlikte gerekli tüm kriterler karşılanmış olup Sözleşmenin yürürlüğe girişi hızlanmıştır.

IMO tarafından, gemi geri dönüşümü düzenlemelerinin küresel ölçekte gerekliliğini anlatan bir video hazırlanmıştır. Video aynı zamanda IMO’nun Üye Devletlere, Hong Kong Sözleşmesi gereklilikleri doğrultusunda gemi geri dönüşüm sektöründeki çevresel ve güvenlik standartları iyileştirmelerine nasıl yardımcı olduğunu açıklamaktadır.

Dünya çapında gemi geri dönüşümünün neredeyse tamamı Bangladeş, Çin, Hindistan, Pakistan ve Türkiye olmak üzere beş ülkede gerçekleştirilmektedir. Bangladeş, Hindistan ve Türkiye Hong Kong Sözleşmesi’ne taraftır.

Bangladeş, kapasite bakımından dünyanın en büyük gemi geri dönüşüm ülkelerinden biridir. Hong Kong Sözleşmesi’ne katılmaya hazır hale gelmesine yardımcı olmak için ülkeye, Norveç fonlu Güvenli ve Çevre Dostu Gemi Geri Dönüşümü Projesi (Safe and Environmentally Sound Ship Recycling-SENSREC) aracılığıyla IMO tarafından destek sağlanmıştır.

SENSREC Projesi, Bangladeş’in gemi geri dönüşüm standartlarını iyileştirmesine ve ülkenin en önemli sektörlerinden birinde işgücünün güvenliğini sağlamasına yardımcı olan geri dönüşüm tersanelerinde yasal politika desteği ve yerinde yardım sağlamaktadır.

Gemi geri dönüşümü ve Hong Kong Sözleşmesi hakkında daha ayrıntılı bilgiye IMO resmî internet sayfasından erişim sağlanmaktadır.