Kasım 2020

IMO ve UNEP, 2021 Denizcilik Sıfır-Düşük Karbon İnovasyon Forumu’na ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nationas Environment Programme - UNEP) ortaklığında, finansal desteğin Norveç tarafından sağlandığı “Denizcilikte Sıfır ve Düşük Emisyon İnovasyon Forumu (Maritime Zero-and Low-Emission Innovation Forum)” 2021 Haziran ayında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu forumun amacı, IMO Sera Gazı Başlangıç Stratejisi (Initial GHG Strategy) uyarınca denizcilik sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerindeki en son gelişmeleri aktarmaya yönelik ilgili paydaşları bir araya getirmektir.

Bahse konu forumda, başlıca yenilikler ve Ar-Ge sorunları ele alınacak olup, denizcilik sektörünün sıfır ve düşük emisyon geleceğine doğru dönüşümüne yardımcı olabilecek fırsatlar belirlenecektir.

Çeşitli paydaşlar, en güncel gelişmelere ve en iyi uygulamalara ilişkin bilgi alışverişinde bulunmaya ve denizcilik sektöründeki iklim eylemine yönelik yenilikleri ve işbirliğini inşa etmeye ve hızlandırmaya davet edilecektir. Söz konusu Forum, Londra’da IMO Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek, uygun şartlar sağlanamadığı takdirde sanal ortamda yapılacaktır.

Katılımcılar arasında uluslararası karar vericiler, denizcilik, iklim değişikliği/çevre yönetimleri, teknoloji geliştiricileri, denizcilik sektörü yetkilileri, ilgili araştırma kurumları, akademisyenler ve liman çalışanlarının yer alması beklenmektedir.

Söz konusu Forum, denizcilik sektörünün sıfır veya düşük emisyona yönelik değişimini hızlandırmak amacıyla inovasyonu teşvik etmeyi ve özellikle gelişmekte olan Küçük Ada Devletlerinin (Small Island Developing States - SIDS) ve En Az Gelişmiş Ülkelerin ihtiyaçları (Least Developed Countries - LDCs)  göz önünde bulundurularak, gelişmekte olan ülkeler için en uygun yenilikçi çözümleri desteklemeyi hedefleyen küresel, bölgesel ve ulusal bir dizi etkinliğin ilki olacaktır.

Kayıt işlemleri ve sunum çağrısı da dâhil olmak üzere Forum hakkında detaylı bilgiye IMO web sayfası üzerinden erişim sağlanabilecektir.

Söz konusu forumun düzenlenmesi için hazırlanan anlaşma, IMO ve UNEP arasında 13 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştır.

IMO Komitesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması tedbirlerine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Gemilerden kaynaklanan sera gazı (Green House Gas - GHG) emisyonlarını daha da azaltmak için alınması gereken tedbirler Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Deniz Çevresini Koruma Komitesi (Marine Environment Protection Committee-IMO MEPC) tarafından 16-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen sanal bir toplantıda ele alınmıştır.

Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nden (MEPC) öncelikle, Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi’nin (Energy Efficiency Design Index - EEDI) “3.Safha” gereksinimlerini kayda değer bir şekilde güçlendirmek için Gemilerden Kaynaklanan Kirliliği Önleme Uluslararası Sözleşmesi’ne (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - MARPOL) ilişkin değişiklikleri uygulamaya koyması beklenmektedir. Böylece, bu değişikliklerin uygulanmasıyla 2022 yılından itibaren inşa edilecek yeni gemilerin çok daha fazla enerji verimli olması zorunlu olacaktır. Söz konusu değişiklikler, Komite’nin 2019 Mayıs ayında gerçekleştirilen bir önceki oturumunda kabul edilmiştir.

Toplantıda ayrıca Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) deniz taşımacılığının karbon yoğunluğunu azaltmaya yönelik kısa vadeli MARPOL tedbirlerine ilişkin teklif edilen taslak değişikliklerini de görüşmüştür. Söz konusu toplantının amacı, mevcut gemilere de uygulanabilecek enerji verimliliğine ilişkin daha fazla standart belirlemektir. Bunun için iki tedbir ortaya konmuştur:  tüm gemiler için yeni bir Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi (Energy Efficiency Existing Ship Index - EEXI) ve 5.000 ve üzeri gros tona sahip gemilere uygulanabilecek olan yıllık operasyonel karbon yoğunluğu göstergesi (annual operational carbon intensity indicator - CII) ve bu göstergenin derecelendirmesidir.

Bahse konu değişiklikler, IMO’nun Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik 7. Oturumlar arası Çalışma Grubu (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships - ISWG-GHG 7) tarafından Ekim ayında kabul edilmiştir. Komite’nin anılan oturumunda söz konusu değişikliklerin uygulanması kabul gördüğü takdirde, Haziran 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki MEPC 76 oturumunda kanunlaşması için gündeme getirilecektir. MARPOL anlaşması, taslak değişikliklerin kanunlaşmadan en az 6 ay önce bildirilmesini gerekli kılmaktadır ve söz konusu taslak değişiklikler kabul edildikten sonra en erken 16 ay sonra yürürlüğe girebilir.

Söz konusu toplantının açılışını yapan IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, gerekli anlaşmaların yapılabilmesi amacıyla temsilcilere bir araya gelmeleri için çağrıda bulunarak; “IMO’nun somut tedbirler alarak Sera Gazı Başlangıç Stratejisini devam ettirmesi çok önemlidir. Bu sayede Sera Gazı Başlangıç Stratejisinde ortaya konan kararlılık derecesi korunarak küresel çapta uyumlu bir düzenleyici çerçeve sağlanmış olacaktır” sözleriyle konunun önemine değinmiştir. Deniz taşımacılığı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefleri içeren ilk strateji 2018 yılında kabul edilmiştir.

IMO Genel Sekreteri ayrıca Komiteyi sektör kuruluşlarını Uluslararası Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Kurulu kurmaya ve buna ilişkin bir Fon oluşturmaya yönelik önerisini ele almaya teşvik etmiştir. Söz konusu öneri, temiz yakıt ve sıfır karbon teknolojileri konusunda daha fazla araştırmayı ve geliştirmeyi destekleyen ve kolaylaştıran önemli bir adım olabilir. Sayın KIM, “IMO, uluslararası denizcilik sektörünün karbonsuzlaşmaya geçiş sürecinde hiçbir ülkenin geride kalmadığından emin olmalıdır.” diye eklemiştir.

MEPC’nin 75’inci oturumunda ayrıca,  Balast Suyu Yönetimi sistemlerinin devreye alınma testleri ve Uluslararası Balast Suyu Yönetimi Sertifikasyonu formu ile ilgili olarak Balast Suyu Yönetimi Anlaşması’na (Ballast Water Management Convention - BWM) taslak değişiklikler yapılması da beklenmektedir. 

Söz konusu Komite ayrıca, 1 Temmuz 2024 tarihinde ve sonrasında Arktik sularındaki gemiler tarafından ağır yakıtların (HFO) kullanımına ve taşınmasına ilişkin yasağı hayata geçirmek için MARPOL'e yapılacak taslak değişiklikleri değerlendirmiştir. Kabulü halinde söz konusu taslak değişiklikler 2021 yılında düzenlenecek olan bir MEPC oturumunda yayınlanacaktır.

MEPC, okyanuslarda ve havada gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınması da dahil olmak üzere IMO’nun görev alanı kapsamındaki çevre sorunlarını ele alan karar alma organıdır.

Söz konusu toplantıya Japonya’dan Sayın Hideaki SAITO başkanlık etmiştir.

Deniz Kazaları Soruşturma Raporlamasını Geliştirmek için Eğitim.

Yeni bir eğitmen eğitimi kursu, deniz kazaları soruşturmalarının eksik raporlanmasına yönelik sorunları ele almak için 3-26 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kapsayıcı çevrimiçi kursa, vakaları ele almak için kapasite artırmak ve böylece zorunlu Deniz Kazaları Soruşturma Kodu uyarınca deniz kazalarının raporlanması oranını artırmak amacıyla Asya ve Pasifik bölgesinde yer alan Brunei, Kamboçya, Hong Kong, Çin, Endonezya, Malezya, Myanmar, Moğolistan, Filipinler, Kore Cumhuriyeti, Singapur, Tayland ve Vietnam ülkelerinden Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) üyesi 13 katılımcı iştirak etmiştir.

Katılımcılar, sekiz bölümden oluşan söz konusu kurs kapsamında bir soruşturmanın nasıl başlatılacağı, zorunlu standartlar, riskin tanımlanması, konuya ilişkin teoriler, raporların nasıl yapılandırılacağı gibi birçok konuyu içeren bir eğitim almışlardır.

  • Deniz Kazası Nedir ?
  • Uluslararası Emniyet Yönetim Kodunu & Riskini Anlamak
  • Deniz Kazasının Soruşturması & Analizi
  • Eğitimin nasıl olacağına yönelik pedagojik görüş
  • Kanıt
  • Beşeri Unsurlar
  • Ülkelerin sorumlulukları
  • Raporlama

Söz konusu pilot kurs, Dünya Denizcilik Üniversitesi (World Maritime University-WMU) işbirliğinde, Deniz Kaza Araştırmacıları Uluslararası Forumu (Marine Accident Investigators' International Forum - MAIIF) ortaklığında IMO tarafından düzenlenmiş olup, raporlanan deniz kazalarının ve vakalarının raporlanma oranını artırmaya yönelik bir girişim programının parçasıdır.

Sıfır emisyonlu deniz taşımacılığı yarışını hızlandırmak.

COVID-19 salgını sonrası toparlanma süreci, toplumların iklim taahhütleri ile uyumlu şekilde yeniden inşa sürecinde yeni bir büyümeyi ve inovasyon gündemini gerekli kılacaktır. Bu sorunu ele almak için, “Sıfır Yarışı (Race to Zero)” serisi diyalogları, daha büyük iklim adımlarını teşvik etmek için tüm sektör çapında gerçekleştirilmiştir. IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, serilerin deniz taşımacılığı bölümünün açılışını yaptığı konuşmasında IMO’nun Sera Gazı Stratejisi’nin (GHG Strategy) deniz taşımacılığında sıfır emisyonu desteklemek amacıyla gemilerin, yakıtların ve tüm diğer gerekli altyapının geliştirilmesinin tam zamanı olduğuna işaret ettiğini vurgulamıştır.

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen “Deniz Taşımacılığında Sıfır Emisyon Yarışının Hızlandırılması” oturumu sırasında, 2050 yılına kadar deniz taşımacılığında sıfır emisyona başarılı bir geçişin sağlanmasında önümüzdeki beş yılın hayati bir öneme sahip olacağının altı çizilmiştir.

Gemi Personellerinin Asya’da Karşılaştığı Sorunlar Ele Alındı.

IMO, en iyi uygulamaları belirlemek ve deniz taşımacılığı sektörünü ve gemi çalışanlarını etkileyen mevcut krizi hafifletmek için bölgesel etkinlikler dizisinin sonuncusunu düzenlemiştir. Asya bölgesel webinarı, denizcilik idareleri, hükümetler, Birleşmiş Milletler (United Nations-UN) ve uluslararası denizcilik örgütlerinden 13 konuşmacı ile 4-5 Kasım 2020 tarihleri arasında geçekleştirilmiştir.

Webinar konuşmacıları seyahat, karantina tedbirleri, tıbbi kılavuz, dijital sertifikasyon, e-öğrenme kursları gibi konulara ilaveten bir dizi kilit soruna ilişkin de bilgi vermişlerdir. BM ortakları, seyahat ile ilgili rehberlere, IMO Denizcilik Komitesi’nde değerlendirilen tedbirler de dahil olmak üzere IMO’nun atmakta olduğu adımlara ve gemi insanlarını etkilemekte olan mevcut duruma ilişkin güncellemeleri paylaşmışlardır. Yerel, bölgesel ve ulusal tüm düzeylerde işbirliğine duyulan ihtiyaç sık sık dile getirilmiştir.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM açılış konuşmasında, gemi personeli değişimlerini kolaylaştırmaya yönelik birlikte çalışma konusunda tüm paydaşlara tekrar çağrıda bulunarak bu webinar serisinin pratik çözümleri belirlemek için hayati önem taşıdığını yinelemiştir.

Serideki bir sonraki webinar, Batı Asya/ Doğu Avrupa için 13 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (Söz konusu webinara ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilir.)

Kruvaziyer gemi faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yeniden başlamasının desteklenmesi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (United Nations World Tourism Organization - UNWTO), kruvaziyer gemi faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yeniden başlamasını sağlamak amacıyla hükümetleri ve kruvaziyer sektörünü destek sunmaya teşvik etmektedir.

IMO ve UNWTO tarafından 5 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan ortak açıklamada, kruvaziyer sektörünün dünya ekonomisi için öneminin altı çizilmiştir. Söz konusu sektörün verilerine göre, kruvaziyer sektörü her yıl 1.2 milyon istihdam alanı yaratmakta ve küresel ekonomiye 150 milyar Amerikan Doları katkı sağlamaktadır. Milyonlarca insana geçim kaynağı sağlayan ve kayda değer sosyo-ekonomik yararlar getiren turizm sektörü, küçük ada devletleri için son derece önem taşımaktadır.

Ayrıca söz konusu iki BM kurumu, yolcuların ve gemi personelinin emniyetinin, güvenliğinin ve refahının yanı sıra kruvaziyer gemilerin varacağı liman devletlerindeki halkın sağlığını da korumak için sektörün, ülkelerin ve uluslararası örgütlerin sağladığı katkıların farkındadır. Dünya genelinde COVID-19 salgını nedeniyle kruvaziyer faaliyetlerinin askıya alınmasından bu yana denizcilik sektörü, halkın, gemi personelinin ve yolcuların sağlığının korunmasında ilerleme sağlamaya yönelik yolları belirleyen protokolleri gözden geçirmekte ve geliştirmektir.

Söz konusu ortak açıklama, hükümetleri COVID-19 salgını sonrası sektörün güvenli koşullarda toparlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Uluslararası Kruvaziyer Şirketleri Birliği (Cruise Lines International Association – CLIA) ile birlikte Birleşik Krallık Deniz Ticaret Odası tarafından operasyon, yolcu ve gemi personelini kapsayan üç çerçeve dokümanın yanı sıra Avrupa Birliği’ndeki (European Union-EU)  kruvaziyer gemilerinin faaliyetlerinin kademeli olarak ve emniyetli bir şekilde yeniden başlatılması konusundaki rehberin kullanılması için teşvik etmektedir.

IMO ve UNWTO, kruvaziyer gemi faaliyetlerinin yeniden başlatılmasının ayrıca, yolcu gemileri otomatik ortak yardımlaşma gemi kurtarmaya (AMVER) katıldığı ve denizde tehlike yaşayan gemilere yardım etmeleri için Kurtarma İşbirliği Merkezi tarafından sıkça çağrıldığı için denizcilik sektörüne daha geniş çapta faydalar sağlayacağının altını çizmektedir.

IMO ve UNWTO, tüm gemi personelinin ve diğer deniz sektörü çalışanlarının kilit çalışan olarak belirlenmesi ve mürettebat değişimindeki tüm engellerin ortadan kaldırılması için hükümetlere yönelik çağrılarını yenilemektedir.