• Anasayfa
  • |
  • 2024 Yılı Giriş Kartları Başvuruları Hk.

2024 Yılı Giriş Kartları Başvuruları Hk.

İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği'nin Odamıza gönderdiği 17.10.2023 tarih ve ­3364 sayılı yazıda; İstanbul Deniz Limanlarına giriş işlemlerinin 28 Şubat 2020 tarihli İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi'ne göre yürütüldüğü, Yönerge hükümleri doğrultusunda 2023 Yılı için düzenlenmiş olan Giriş Kartlarının geçerliliğinin 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği, 2024 Yılı Giriş Kartlarının zamanında hazırlanabilmesi için kurum/kuruluşlardan başvuru alımına Kasım ayının ilk iş gününden itibaren başlanılacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla ; Giriş Kartı başvurusu yapılırken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi istenmektedir.

 " Giriş Kartı müracaatları yapılırken dikkat edilecek hususlar;

a.­ Giriş Kartı müracaatları ilgili limanın kart bürolarına yapılacaktır.

b.­ Görevli Giriş Kartları için:

1.­ Kurum Onaylı Talep Formu (İlgi Yönerge Ek­1),

2­. Bir adet biyometrik fotoğraf  (Kamu görevlileri kılık kıyafet yönetmeliğine uygun son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır).

c­. Daimi ve Geçici Giriş Kartları için :

1.­ İlgili kurum /kuruluş onaylı Talep Formu (Ek:1),

2­. Bir Adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacak),

3.­ Kimlik fotokopisi (E ­ devlet çıktısı olabilir),     

4.­Adli Sicil Kaydı,

5­.Sermaye Şirketleri, Vakıflar, Kooperatif ve Derneklerin Görevlileri için imza sirküsü, yetki belgesi veya vekaletname,

6.­Yasa gereği Meslek Odalarına, Birliklere ve Derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden üyelik belgesi,

7.­ Kart talep eden özel/tüzel kuruluşlarda, Meslek Odaları, Vakıflar ve Derneklerde ve bu kuruluşlara bağlı kurumlarda istihdam edilen personele ait aktif sigortalı olduğunu gösteren (son 2 aya ait SGK Belgesi, yeni işe başlayanlardan işe giriş bildirgesi, emeklilerden emekli kayıt belgesi, İşverenlerden BAĞ-KUR (4/B) Tescil Kaydı) istenir,

8.­Yabancı uyruklu şahıslar için pasaport fotokopisi ve çalışma izin belgesi istenir. (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince; Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı kullanımına   ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler çalışma belgesi istenmesinden muaftır.),

9­. Ek' te yer alan Excel listesinin doldurulup USB veya CD ile müracaat edilmesi (Başvuru evrakları sıralamaya uygun olarak teslim edilmelidir. USB'ler geri iade edilecektir.)

 Daha önce giriş kartı almış olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele (görevden uzaklaştırılmış olanlar ve haklarında yönergenin 9. maddesinde belirtilen suçlardan dava açılmış olanlar hariç) bağlı bulunduğu kamu kurumunun talebi üzerine herhangi bir arşiv araştırması ve GBT sorgulaması yapılmadan kart düzenlenmesi ya da vize edilebilmesi."

şeklinde sıralanmıştır.

2024 yılı giriş kartları başvurularının yukarıda belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılması hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.

710_2480_2024_y_l_giri_kartlar_ba_vurular_hk.pdf