7254 Sayılı Kanun

16 Ekim 2020 tarih ve 31276 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahse konu kanun ile bazı düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeleri gösteren Resmi Gazete yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bahse konu yönetmelik değişikliğinde Odamız birimlerini ilgilendiren hususlardan özetle;

  1. 16/4/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

    a) (ğ) bendinde yer alan “11/3/2020” ibaresi “11/10/2020” şeklinde, “4 ay süreyle” ibaresi “1 yıl süreyle” şeklinde değiştirilmiş, bendin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırıldığı,

    b) Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların yapım veya onarım karşılığı kiralama, restorasyon veya onarım karşılığı kiralama ve kat karşılığı inşaat modeliyle yapım işlerinde 11/3/2020 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar inşai faaliyetlere ilişkin olarak süre uzatımı vermeye ve taşınmazlara ilişkin olarak kira sözleşmelerine istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 11/3/2020 tarihinden itibaren tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2020 tarihine kadar ertelemeye Kültür ve Turizm Bakanı’nın yetkili olduğu ve bu alacakların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edileceği,

    c) Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli veya tasarrufundaki taşınmazların maktu bedel esas alınarak Döner Sermaye İşletmesi tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere istinaden ödenmesi gereken bedellerden 11/3/2020 tarihinden itibaren tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 31/12/2020 tarihine kadar ertelemeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bu süreler bitiminden itibaren Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi,

şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel, Turizm ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

1160_2791_7254_say_l_kanun.pdf