• Anasayfa
  • |
  • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde ​Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde ​Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 17.10.2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliğinde;

1. 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkraların eklendiği,

"(10) Bakanlıkça yetkilendirilen kurum/kuruluşlarca hazırlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa sunulan kıyı tesisi acil müdahale planı, 30 iş günü içerisinde Bakanlıkta oluşturulan bir komisyon marifetiyle incelenir. İnceleme süresi sonunda komisyon tarafından eksiklik tespit edilmesi halinde, eksikliklerin bildirildiği yazı tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde tamamlanması istenir. Yetkili kurum/kuruluşlar eksiklikleri verilen süre içerisinde tamamlayarak Bakanlığa göndermekle yükümlüdür."

"(11) Açık denizde icra edilen petrol arama/çıkarma, deniz dibine boru döşeme faaliyetleri için de risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır. Bu faaliyetlere ait risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarının usul ve esasları ile formatı Bakanlıkça belirlenir."

2. Aynı Yönetmeliğin Ek I-C'sinin 2 nci bölümünde yer alan "2.2. Proje Alanının Jeolojik Özellikleri" başlığı alt başlıkları ile birlikte yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün "2.4.2. Rüzgâr Gülü (1 Yıllık verileri verilecektir.)" başlığı "2.4.2. Rüzgâr Gülü (Son 1 yıllık verileri kapsayacak şekilde uzun döneme ait veriler kullanılacaktır.)" olarak değiştirildiği,

3. Yönetmeliğin hükümlerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından müştereken yürütüleceği, belirtilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                         Saygılarımızla, 

                                         İsmail ASASOĞLU  

                                         Genel Sekreter V.  

652_3882_1262_001.pdf