• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamları İşlemleri Korona Virüs (Covid-19) Tedbirleri Hk.

Gemiadamları İşlemleri Korona Virüs (Covid-19) Tedbirleri Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (a) ile Odamıza gönderilen Genelge 2020/2 bilgi edinilmesi maksadıyla Ek'te sunulmuştur.

Genelgeye göre, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında; 13.3.2020 tarihinde ilgili Bakanlarla yapılan toplantı neticesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakam Sn. Mehmet Cahit TURHAN tarafından kamuoyu ile paylaşılan tedbirler ile alınmasında zaruret görülen diğer ilave tedbirler aşağıda sıralanmıştır.

-Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgililerinin Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden liman sahasına girmeden en az 24 (yirmidört) saat önce yapmaları gereken bildirimlerin 48 (kırksekiz) saat önce şeklinde gerçekleştirilmesi,

-Bu bildirimler ve sağlık bildirimleri esas alınarak gelen gemi ve deniz araçlarıyla ilgili risk değerlendirmelerinin yapılması, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika düzenlenmeden personelinizce gemi ve deniz aracı ile temas edilmemesi,

-Gemi geliş bildiriminde yer alan son 10 liman bilgisi kullanılarak, geminin son 14 gün içinde uğrak yaptığı limanların tespit edilmesi, bu limanların Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık bünyesinde oluşturulan orona Virüs Bilim Kurulunca duyurulan riskli ülkeler içinde yer alması veya bu ülke vatandaşlarının veya bu ülkelerde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının son 14 günde gemiye katılmış olmaları durumunda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak işlemlerin yürütülmesi,

-Denetim amacıyla Türk ve yabancı bayraklı gemilere çıkan tüm personelin, tedarik edilen kişisel koruyucu ekipmanlarını denetim sürecinde kullanmalarının sağlanması,

-Türk Bayraklı gemilere aylık ve 3 (üç) aylık periyotlarda uygulanan önsörvey denetimlerinin 2 (iki) ay ve 4 (dört) aylık periyotlarla uygulanması, geminin son 14 (ondört) gün içinde riskli ülkelere uğraması veya bu ülke vatandaşlarının veya bu ülkelerde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının son 14 (ondört) günde gemiye katılmış olmaları durumunda geminin önsörvey periyodunun 6 (altı) aya kadar uzatılması,

-Yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetim oranının yazımız tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonrasına kadar %15 olarak uygulanması,

-Gemilerin Liman Tek Pencere sistemi üzerinden yapılan kıyı tesisleri ve tersanelere giriş-çıkış

işlemlerinde acenteleri tarafından beyan edilen belge/sertifikaların Liman Başkanlıklarınca arşivlenmesine gerek bulunmayıp bahse konu evrakın acente ofislerinde saklanması ve denetim ve/veya kontrol gerektiğinde talep edilmesi halinde sunulması, acente personeli ile asgari irtibat için İdari tedbirler alınması,

-Liman başkanlığı idari sorumluluk sahasında bulunan kıyı tesisleri ve tersanelerin Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık bünyesinde oluşturulan Korona Virüs Bilim Kurulunca duyurulan tedbirlerin uygulanması kapsamında uyarılması,

-Süreç boyunca, Sağlık Bakanlığı ile Korona Virüs Bilim Kurulunca yayımlanacak tavsiye kararlarının takip edilmesi, konunun önemine binaen hassasiyet gösterilmesi ve liman başkanlıklarınca  gerçekleştirilen iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde titiz ve dikkatli bir uygulama içerisinde olunarak gerekli tüm tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Aynı kapsamda, gemiadamları işlemleri ile ilgili olarak Liman Başkanlıkları tarafından alınması gereken ilgi (b) ile Odamıza gönderilen önlemler ise aşağıda sıralanmıştır.

- Liman Başkanlıklarına yapılacak her türlü gemiadamı işlemi ile ilgili şahsi başvurular sadece Cuma günleri kabul edilecek olup, diğer günler için Gemiadamları Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapılmasına yönelik duyuru ve yönlendirmeler yapılması.

- Gemiadamları on-line sınav salonlarında yapılan gemiadamı sınavlarından randevu almak için kullanıcı adı ve şifre almaya yönelik şahsi olarak Liman Başkanlıklarına başvuranlardan Gemiadamı Cüzdanı ve Pasaport ibrazı istenilerek son 14 günde yurtdışından

geldiği tespit edilen gemiadamlarının sınav randevusu almalarına izin verilmemesi, bu başvuruyu Gemiadamları Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden yapacak gemiadamlarından ise sisteme geçerli Gemiadamı Cüzdanı ve Pasaport giriş-çıkış sayfalarını yüklemelerinin talep edilmesi, yine son 14 günde yurtdışından geldiği tespit edilen gemiadamlarının sınav randevusu

almalarına izin verilmemesi.

- Yazı tarihinden önce gemiadamları on-line sınav salonlarında sınav randevusu alanların sınava girmek için geldiklerinde Gemiadamı Cüzdanı ve Pasaportlarının kontrol edilmesi, son 14 günde yurtdışından geldiği tespit edilenlerin sınav hakları saklı kalmak kaydıyla sınava alınmaması.

- Gemiadamları online sınav salonları için açılacak sınav randevularında sınav salonu kapasitesinin %50'si olarak salon kapasitesi belirlenmesi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı cüzdanı ve STCW sertifikalarının süresi gemide çalışırken biten ve Korona Virüs tedbirleri nedeniyle gemiden ayrılarak ülkemize dönüş yapamayan Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan Türk gemiadamlarının ilgili belgelerinin süresi, çalıştıkları geminin sahibi/işleticisi tarafından dilekçesi ve çalışma sözleşmesinin bir örneği ile Liman Başkanlıklarına başvurulması halinde ilgili belgelerin sürelerinin bitim tarihlerinden itibaren üç ay süre ile uzatılması ve süre uzatımına ilişkin yazının ilgililere verilmesi.

- Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü yeterlik eğitim ve sınavlarının bildirilecek yeni bir tarihe kadar askıya alınması.

Konunun önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve gerçekleştirilen iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

309_994_gemiadamlar_i_lemleri_korona_vir_s_covid_19_tedbirleri_hk.pdf