• Anasayfa
  • |
  • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 17.10.2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliğinde;

1. "26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına "proje raporunu" ibaresinden sonra gelmek üzere "30 işgünü içerisinde" ibaresinin eklendiği,

2.  Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bendin eklendiği,

"g) Tesise uygun kapasite ve kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir."

3.  Ek-1'inin D maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildiği,

"D) EKLER

1) ISPS belgesi

2) Limanın yerini gösteren harita

3) Atık kabul tesisinin yerini gösteren kroki

4) Resim

5) Diğer belgeler"

4. Bu Yönetmeliğin hükümlerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile müştereken yürütüleceği, belirtilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                              Saygılarımızla,   

                                              İsmail ASASOĞLU 

                                             Genel Sekreter V.       

           

                                                                

651_3881_1263_001.pdf