• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.05.2022 tarih ve 31846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Gümrük Yönetmeliği değişikliği kapsamında sektörümüzü yakından ilgilendiren "Eşyanın Teslimi" başlıklı 130.maddenin birinci fıkrası ile "Kesin Çıkış İşlemleri" başlıklı 94.maddede değişiklik yapılmıştır.  Her iki maddede yapılan değişiklik Yönetmelik değişikliğinin yayımı tarihi itibari ile (bugün) yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile eşya teslimi konusunda taşıyan ve taşıyanın temsilcisi gemi acentelerinin hak ve hükümlülükleri koruyabilmek adına uzun süredir ilgili Bakanlıklar düzeyinde yürütülen çalışmalar olumlu sonuç vermiştir.

ESKİ HALİ

Eşyanın teslimi

MADDE 130 – (1) Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur. Bu kimseler eşyayı almak için lazım gelen vasıfları haiz sayılır. Ancak, konşimento ibrazı esas olmakla birlikte, konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevleri, eşyanın taşıyıcısı veya temsilcisi tarafından eşyanın alıcısı olarak gösterilen Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahiplerinin, konşimentodaki eşya bilgilerini içeren ve konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair verecekleri taahhütnameye istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslim edilebilir.

YENİ HALİ

Eşyanın teslimi

Madde 130

(1) Tabi tutulduğu gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması suretiyle gümrük işlemlerinin bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir duruma gelir. Eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ESKİ HALİ

Kesin çıkış işlemleri

MADDE 94 – (1) Gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilerek eşya sahibi veya temsilcisine, eşyayı geçici depolama yerinden çıkarmasına izin verilir.

YENİ HALİ

Çıkış işlemleri

MADDE 94-

(1) Gümrük işlemleri bitirilen ve gümrük işlemlerinin sistem üzerinde tamamlandığının anlaşılması üzerine bilgisayar sisteminde çıkış onayı verilen eşya; 130 uncu madde hükümleri çerçevesinde eşya sahibi, temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği diğer kişi tarafından geçici depolama yerinden çıkarılabilir.

Gümrük Yönetmeliğinin 94.ve 130.maddelerinde yapılan değişikliğe bakıldığında ;

Eşyanın teslimi başlıklı 130.maddede yer alan "Eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir." ifadesi denizyolu taşımalarında bütün taraflar için sözleşmenin konişmento olduğunu ifade ettiğinden eşya tesliminde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan

"MADDE 1228- (1) Konşimento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir." ile

Konişmentonun geri verilmesi karşılığında eşyanın teslimi başlıklı

"MADDE 1236- (1) Eşya, ancak konişmento nüshasının, eşyanın teslim alındığına ilişkin şerh düşülerek geri verilmesi karşılığında teslim edilir."

hükümleri çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ayrıca Antrepoya Konulabilecek Eşya başlıklı 330.maddenin ikinci fıkrasına "Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya ise 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilir. Elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmez. Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri, 522 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur." şeklinde fıkra eklenmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;  5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinden bir ay sonra, 11 inci maddesi 1/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

407_2086_g_mr_k_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf