• Anasayfa
  • |
  • Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Mart 2020 tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmelik ile bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmış olup bu değişiklik ve eklemeleri gösteren doküman ve ilgili Resmi Gazete yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bahse konu yönetmelik değişikliğinde Kıyı Yapıları ile Deniz Turizmi ve Deniz Kaynaklarını ilgilendiren hususlardan özetle;

  1. Korunması gerekli tabiat varlıkları ve bunlara ait koruma alanları ile doğal sit alanlarında gerçekleştirilecek iş ve işlemler Merkez Komisyonu tarafından belirlenecek ilke kararları çerçevesinde Bölge Komisyonlarınca alınacak kararlar doğrultusunda yürütüleceği,
  1. Nitelikli doğal koruma alanlarının entegre tesisler ve örtü altı tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlar olduğu, alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulmasının esas olacağı,
  1. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarının barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin korunacak hassas alan ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar olduğu,
  1. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında bulunan madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranmasının, hangi şartlarda ve ölçülerde işletileceği, kapatılması ve alanın rehabilitasyonu ilke kararları doğrultusunda alınacak olan Bölge Komisyonlarının kararları doğrultusunda yapılacağı,
  1. Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde; tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülerek ilgili Bakanlıkların görüşleri alınarak bahse konu görüşler ile birlikte Genel Müdürlük tarafından tescil için Bakanlık Makamına sunulacaktır. Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal sit alanları dâhil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanlarının Cumhurbaşkanınca tescil ve ilan edileceği,

 

şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel, Turizm ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

0_0_korunan_alanlar_n_tespit_tescil_ve_onay_na_ili_kin_usul_ve_esaslara_dair_y_netmelikte_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf