• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

31 Mart 2020 tarih ve 31085 sayılı Resmi Gazete'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)” yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu tebliğ ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci maddesinin uygulanmasına yönelik bazı değişiklikler yapılmış olup ilgili Resmi Gazete yazımız ekinde sunulmaktadır.

Bahse konu tebliğ değişikliğinde özetle;

1. Kanunları uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmesi ve bu alacakların ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edileceği,

2. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olanlar dâhil izinsiz kullanımlarından dolayı 1/4/2020 tarihi ile 30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, İdare tarafından bu maddede belirtilen şekilde başvuru şartı aranmaksızın altı ay süreyle erteleneceği belirtilmiştir.
İlgili Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel, Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

401_1103_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_398_109882.pdf