• Anasayfa
  • |
  • SU ÜRÜNLERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YÖNETMELIĞI

SU ÜRÜNLERI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YÖNETMELIĞI

Tarim ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 18.03.2003 Tarih ve 25052 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren  “Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER: Ek-1: İlgili Yönetmelik Değişikliği 18.03.2003 Salı Sayı:25052 (Asıl) Resmi Gazete Yönetmelikler Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: MADDE1- 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Su Üürnleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine “Çevirme Ağları” tanımından sonragelmek üzere aşağıdaki “Gırgır Ağları”  ve “ Alamana Ağları” tanımları eklenmiş, “Ağgözü Açıklığı” tanımı ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Gırgır Ağları: Alttan büzülen çevirme ağlarını, Alamana Ağları: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,” “Ağ Gözü Açıklığı:Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın , gergin halde bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçüm ortalamasını,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ Tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi iki yl, gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin süresi ise beş yıldır. Bu sure müracaatı üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri kooperatif  veya birliğinden, ortak değil ise kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları içerisinde su ürünleri kooperatif veya birliğinin bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden su ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla verildiği valilikçe vize edilerek tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için ikişer, gerçek kişiler için beşer yıllık sürelerle uzatılır.” MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (A) bendinin ikinci satırında yer alan “çevirme ağları” ifadesi, “Alamana tipi çevirme ağları” olarak değiştirilmiş, (B) bendinin, (b) alt bendinin üçüncü satırında yer alan “voli” ibaresi çıkarılmıştır. MADDE 4- Ayni Yönetmeliğin EK-1 belgesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. T.C TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ TEZKERESİ   No:   Adı/Soyadı   Doğum Yeri ve Tarihi   Düzenlendiği İl Müdürlüğü Aynı Zamanda Gemi Sahip ve Donatanı ise Gemisinin Adı ve Ruhsat Kod Numarası Dalgıç veya Balıkadam ise Belgesinin Tarihi ve Numarası Bu ruhsat tezkeresi 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Yönetmelik hükmü …………………………………………… İl Müdürlüğü …………………………………………… İstanbul Valiliği ……/……./20…. ….../……./20…. Geçici Madde 1- Daha düzenlenmiş olan eski tip Gerçek kişiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkereleri sürelerinin bitimine kadar geçerlidir. Yürülük MADDE 5- Bu Yönetmeliğin 1 inci, 2 inci ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, 4 üncü maddesi ise yayımı tarihinden itibaren 60 gün sonra yürürlüğe girer Yürütme MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.