Tebliğ Değişikliği Hk.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16.07.2019 tarihli ve 30833 sayılı Resmi Gazete’de yayınlamıştır.

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, “Sürekli atıksu izleme sistemlerinin (SAİS) özelliklerinin belirlenmesi; kurulması, işletilmesi ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemek ve kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan; atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı (soğutma-ısıtma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sürekli atıksu izleme istasyonlarının özellikleri ile kurulumuna ilişkin usul ve esasları kapsar” şeklinde düzenlenmiş olup;

  1. Tebliğinin 2’nci maddesine, “Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ile 10.000 m3/gün aralığında olan; atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yapan ve suyu ısı transferi amaçlı (soğutma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesislerin çıkışlarına kurulacak sürekli atıksu izleme istasyonlarının teknik özelliklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünün eklendiği;
  2. Tebliğin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası, “Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzeri olup suyu ısı transferi amaçlı soğutma ve benzeri kullanarak doğrudan bir hat üzerinden deşarj eden tesisler; pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, sıcaklık ve debi parametrelerini bu Tebliğ hükümlerine göre izlemekle yükümlüdür. KOİ, AKM ve SAİS Numune Alma Cihazını sistemlerine entegre etme zorunlulukları yoktur.” şeklinde;
  3. Tebliğin 27’nci maddesi, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kentsel, evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular için numune alma sıklığını gösteren Tablo 1: Debiye göre numune alma sıklığı başlığında belirtilen endüstriyel nitelikli atıksular ve kentsel-evsel nitelikli atıksuların iç izlemeleri, debisi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan tesislerde SAİS’in devreye alınması ve Bakanlık onayına müteakip ilgili tesis için kaldırılır.” şeklinde;
  4. Tebliğin geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrası, “Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gün ve üzerinde olan ve kurulu kapasitesi itibari ile ilk kez Tebliğ kapsamına alınan tesisler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en geç 2 yıl içerisinde arıtma tesisleri çıkışlarına bu Tebliğ hükümlerine göre SAİS kurmakla yükümlüdür.” şeklinde değiştirilerek yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

474_2637_4889_001.pdf