• Anasayfa
  • |
  • Türk Bayraklı Gemilerin Paris MoU Denetim Performans Analizleri

Türk Bayraklı Gemilerin Paris MoU Denetim Performans Analizleri

Sayın Üyemiz,

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 05.03.2024 tarihli ve 1761494 sayılı yazıda;

  • Paris Liman Devleti Kontrolü (Paris MoU) kapsamında denetim yapılan limanlarda 2023 yılı içerisinde 197 Türk Bayraklı gemimizin denetlenmiş, bu gemilerden 7'sinin tespit edilen eksiklikleri nedeniyle tutulmuş ve tutulma oranının resmi veri olmamak ile birlikte % 3,55 olarak gerçekleştiği,
  • Denetlenen söz konusu gemilerimizde, 24'ü ISM eksikliği olmak üzere toplamda 455 adet eksiklik tespit edildiği ve Türk Bayraklı gemilerde Paris MoU kapsamında yapılan denetimlerde denetim başına tespit edilen eksiklik oranının % 2,31 olduğu,
  • Bu bağlamda, Türk Bayraklı gemilerimizde Paris MoU'da 2016-2023 yılları arasında yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklere yönelik analiz çalışmasının yazıları ekinde yer aldığı,
  • Gemilerimizin denetim performanslarının artırılmasını teminen, analizlerin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği,

bildirilmektedir.

Söz konusu çalışmada, Türk Bayraklı gemilerde 2023 yılında en çok tutulmaya sebep olan eksikliklerin Seyir Emniyeti, ISM ve Acil Durum Sistemleri bölümlerinde olduğu gözlemlenmiş olup anılan bölümlerle ilgili olarak daha fazla hassasiyet gösterilmesinin önem arz ettiği, Türk Bayraklı gemilerde Paris MoU limanlarında  tespit  edilen eksikliklerin ülke/liman bazında https://denizcilik.uab.gov.tr/paris-mou-denetimleri linkinde güncel olarak yayınlandığı; gemilerin Paris MoU uğraklarında söz  konusu eksikliklerin denetim öncesinde giderilmesinin sağlanmasının liman devleti denetimlerinin başarılı olarak tamamlanmasına katkı sağlayacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Paris MoU ve Tokyo MoU başta olmak üzere diğer memorandumlarda 2024 yılında 1 Eylül-30 Kasım 2024 tarihleri arasında 3 ay süre ile "MLC 2006 kapsamında gemiadamı maaşları ve iş sözleşmeleri" konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının (CIC) uygulanacağı ve söz konusu kampanya süresince  öncelikle gemiadamı iş sözleşmelerinin uygunluğu, maaş ödemeleri ile ilgili hususlar (aylık olarak düzenli şekilde ödenmesi, iş sözleşmesine uygunluğu, izin ücreti-fazla mesai-ikramiye ödemeleri, kesinti içermesi halinde sözleşmeye uygunluğu vb.), mali güvence teminatının uygunluğu (ölüm-uzun süreli sakatlık,  gemiadamlarının ülkeye geri dönüşü hususlarını içermesi vb.) konularının denetleneceği ifade edilerek uluslararası sefer yapan tüm Türk Bayraklı gemilerde anılan hususlara şimdiden hazırlıklı olunmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Türk Bayraklı gemilerin 2024 yılı içerisinde liman devleti denetim performanslarının yükseltilmesi için tüm paydaşlar tarafından üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek adına yukarıda belirtilen konularda gerekli çalışmaların yapılması ve herhangi bir tereddütte veya bilgi ihtiyacında Denizcilik Genel Müdürlüğümüz ile temas kurmakta tereddüt edilmemesi hususlarının sektöre duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

178_647_647_eimza.pdf