Yönetmelik Değişikliği

Sayın Üyemiz,

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 08 Ağustos 2020 tarih ve 31207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Yönetmelik Değişikliği ile 03/11/2003 tarihli ve 25278 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin" ismi "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik" olarak değiştirilmiş olup, bazı mevzuat maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin kapsamı, "31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belgelendirilen, turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri ve bunların ayrıntıları ve tamamlayıcı unsurlarından oluşan turizm tesislerinin yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslarını" belirlemekte olup, "Sahil Şeridinde Yapılacak Uygulamalar" 16/A Maddesinde düzenlenmiştir.

Sahil Şeridinde yapılacak uygulamalara ilişkin olarak;

-2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca sınırları tespit ve ilan edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri kapsamında onaylanan imar planlarında, bu Yönetmelikte tanımlanan turizm tesislerinin yapılabilmesi mümkün olan ve sahil şeridinin birinci bölümünü de içeren orman vasıflı taşınmazların sahil şeridinin birinci bölümünde kalan kısımları da imar planlarında Turizm Tesis Alanı olarak gösterileceği ve emsal hesabı da turizm tesis alanının tamamı üzerinden yapılacağı,

-Bu alanların sahil şeridinin birinci ve ikinci bölümlerinde kalan kısımlarındaki uygulamaların 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan şekilde yapılacağı,

-Sahil şeridinin birinci bölümü tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenleneceği,

-Sahil şeridinin birinci bölümünde; sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, çeşmeler, açık havuzlar, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları, yeşil bitki örtüsü ve kıyı yapısının elverdiği yerlerde denize iniş rampaları ve bisiklet yolları bulunan kamu ya da özel alanlar niteliği taşıyan rekreaktif alanların yer alabileceği,

-Sahil şeridinin ikinci bölümünde, toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile konaklama hariç günübirlik turizm yapı ve tesislerini kapsayacak şekilde düzenleneceği, bu alanların sahil şeridinin ikinci bölümündeki emsali, ikinci bölüm olarak ayrılan alanın en fazla 0.20'si olabileceği, yapılanma hakkının kalan kısımları sahil şeridinin dışında kalan alanda kullanılacağı,

şeklinde belirtilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik Değişikliği Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm/Kıyı Yapıları Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

903_2152_y_netmelik_de_i_ikli_i.pdf