2010/16 SAYILI GENELGE HK.

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine gereği 02.04.2010 tarihinde 2010/16 sayılı Genelge yayınlanmıştır. 2010/16 Sayılı Genelge ile ; 1- Danıştay Yedinci Dairesinin 25.11.2009 tarih ve 2009/5001 sayılı Kararı uyarınca 2008/22 ve 2009/87 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı, 2- Bu itibarla, dış seferde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesindeki antrepolardan alınan serbest dolaşıma girmemiş ve yurtdışından alınan yakıt için, dahili kabotaj hattına geçildiğinde ÖTV Kanununun 16/4 maddesi ve bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığınca çıkarılan 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar uyarınca işlem yapılması gerektiği, belirtilmektedir. 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile Tebliğin ilgili maddesi olan 16.3’de bahsedilen Ek-11 ve Ek-12 formlar ilişiktedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK -1 : 2010/16 Sayılı Genelge EK -2 : 2008/22 Sayılı “İptal” Genelge EK- 3 : 2009/87 Sayılı “İptal” Genelge EK- 4 : 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ve Ekleri Ek-11 , Ek-12 (13 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - GİSBİR -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri - - GESAD - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Meclis Üyeleri - ZEYPORT - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikler