• Anasayfa
  • |
  • 2019/8 sayılı Deniz Limanlarında Gümrük iş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi Genelgesi'nde Yeniden Değerleme Oranı Artışı

2019/8 sayılı Deniz Limanlarında Gümrük iş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi Genelgesi'nde Yeniden Değerleme Oranı Artışı

İlgi yazı ile; Deniz Limanlarında Gümrük iş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi'ni düzenleyen 2019/8 sayılı Genelge'nin Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 27.03.2019 tarihinde yayımlandığı,

Genelge'nin 9'uncu maddesinde söz konusu azami ücretlerin her yıl yeniden değerleme artış oranında arttırılarak uygulanacağının hüküm altına alındığı,

Bu itibarla, 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 (yimiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş olduğundan, anılan Genelge ile belirlenen azami ücretlerin ekte belirtildiği şekilde güncellendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim

 

34_130_2019_8_say_l_deniz_limanlar_nda_g_mr_k_i_ve_i_lemleriyle_ilgili_hizmet.pdf