• Anasayfa
  • |
  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1) Hk.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1) Hk.

Sayın Üyemiz, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği (2019/1) 31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğde 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde,  Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının belirlendiği,

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmünün yer aldığı,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) uyarınca 2018 yılı için yeniden değerleme oranının % 23,73 olarak tespit ve ilan edildiği,

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezalarının 1/1/2019 tarihinden itibaren Tebliğ Ekinde belirtilen miktarlarda uygulanacağı,

28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)'in yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu tebliğ Ek'te sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.


767_4884_4884_767_ParaCezalari.pdf