BAYRAK ŞAHADETNAMESİ HK.

Yamaner Hukuk Bürosunun 19.08.2009 tarihli müracaat yazısına cevaben, Dışişleri Bakanlığı ile Bölge Müdürlüklerine gereği, Odamıza da bilgi olarak gönderilen ilgi yazı ile, 1- Yurt dışında satın alınıp Türk gemi sicillerinden birine tescil edilecek yabancı bayraklı bir gemi için Türk Konsolosluğu tarafından Bayrak Şahadetnamesi düzenlenirken geminin yeni malikine ait Yönetim Kurulu Kararının istenilmesi ve söz konusu belgenin çıkartılmasının çok ortaklı şirketlerde oldukça güç olması sebebiyle, Yönetim Kurulu Kararının istenmeden şirket imza sirkülerinde yetkilendirilen kişiler tarafından yapılan müracaatla da Bayrak Şahadetnamesi düzenlenebilmesine imkan sağlanmasının talep edildiği, 2- TTK’nın 828 inci maddesinde, “Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağı çekme hakkını elde ederse, geminin bulunduğu yerdeki Türk Konsolosluğu tarafından Türk Bayrağı çekme hakkına dair verilecek ‘Bayrak Şahadetnamesi’ Gemi Tasdiknamesi yerine geçer, Bayrak Şahadetnamesi tanzim edildiği günden itibaren ancak bir yıl için muteberdir” denildiği, 3- Mezkur Kanunun 838.inci maddesinde ise, “Gemi Tasdiknamesiyle Bayrak Şahadetnamesinin nasıl tanzim edileceği ve gemi adının gemi üzerine nasıl yazılacağı ve bu kısım hükümlerinin tatbik şekli bir nizamname ile tayin olunur” ifadesi yer aldığı ve Gemi Bayrak Şahadetnamesi Hakkında Nizamnamenin 2 nci maddesinde de, “Bayrak Şahadetnamesi gemi malikinin veya maliklerden birinin talebi üzerine mahalli veya en yakın Türk Konsolosu tarafından tanzim olunur” denildiği, 4-Yukarıdaki hükümlerde de görüleceği üzere, Bayrak Şahadetnamesi düzenlenebilmesi için gemi maliki veya maliklerden birinin talebinin arandığı, bu itibarla, malik adına işletmenin ticari mümessilinin veya malik adına imza sirkülerinde yetkilendirilen kişiler tarafından yapılan yazılı müracaatla da Bayrak Şahadetnamesi düzenlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği, Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : Gereği : Bilgi : - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,29,53,32,33 No.lu Meslek Komitelerine