• Anasayfa
  • |
  • Çevre Etiketi Yönetmeliği Hk.

Çevre Etiketi Yönetmeliği Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çevre Etiketi Yönetmeliği" 19.10.2018 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile;

- Md. 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik ile oluşturulan çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamakta olup,

- Md. 2  (1) Bu Yönetmelik, ürün veya hizmetlere çevre etiketi verilmesi ile ilgili kriter belirleme ve geliştirme, başvuru, değerlendirme, çevre etiketinin şekli, kullanma izni, süresi, izleme, denetim, strateji belirleme, bilinçlendirme, tanıtım ve eğitim çalışmalarına ait usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili yetki, görev ve sorumlulukları kapsamaktadır.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye'de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan ürün veya hizmetlere uygulandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                        Saygılarımızla,

                                                        Cengiz ÖZKAN

                                                        Genel Sekreter V.

606_3409_1675_001.pdf