• Anasayfa
  • |
  • ÇEVRE KIRLILIĞININ ÖNLENMESI VE TEMIZLENMESINE YÖNELIK FAALIYETLER İÇIN YAPILACAK HARCAMA VE YARDIMLAR İLE VERILECEK KREDILERE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK

ÇEVRE KIRLILIĞININ ÖNLENMESI VE TEMIZLENMESINE YÖNELIK FAALIYETLER İÇIN YAPILACAK HARCAMA VE YARDIMLAR İLE VERILECEK KREDILERE İLIŞKIN YÖNETMELIK HK

“Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Temizlenmesine Yönelik Faaliyetler İçin Yapılacak Harcama ve Yardımlar İle Verilecek Kredilere İlişkin Yönetmelik” 25.02.2006 tarih ve 26091 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsekonu yönetmeliğin amacı; çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için Bakanlık Bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalar ile bütçeye kaydedilecek gelirlerin tahsilatına yönelik esas ve usulleri düzenlemektir. Ayrıca yönetmeliğin “Kredi Verme Usulü” başlıklı 10. Maddesine göre, İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onaylanan; atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için gerçek ve tüzel kişilere sözleşme hükümleri doğrultusunda proje bedelinin yüzde 45 ine kadar defaten veya dilimler halinde kredi verilebilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -GİSBİR -YK Yedek Üyeleri -TURMEPA -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası)