• Anasayfa
  • |
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Hk.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık çalışmaları, bilimsel ve teknik gelişmelerin takip edilmesi, zaman içerisinde karşılaşılan yargı kararları ve diğer mevzuatta yapılan değişiklikler gibi sebeplerle Bakanlığımız tarafından ÇED Yönetmeliği’nin revize edilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtilmiş olup, yürütülen çalışmalar sonucunda yeni bir anlayış ve katılımcı bir yaklaşım ile ÇED Yönetmeliği’nin idari kısımlarında ve ek listelerinde düzenlemelere gidildiği ifade edilmektedir.

Yürürlüğe giren yeni Yönetmelikte özetle;

1. 4(1)’de yer alan Tanımlar bölümünde revizyonlar yapılarak uygulamaya esas yeni tanımlar ilave edilmiş ve idari kısımların daha etkin uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

2. Faaliyetlerin/Projelerin çevreye olan etkileri göz önüne alınarak Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve ÇED Raporu hazırlanması zorunlu olan faaliyetlerin sayısı artırılmış olup eşik değerine bakılmaksızın Ek-1 listesindeki tüm projeler ÇED uygulanacak projeler listesine alınmıştır.

3. Ek-2 Liste’de yer alan faaliyetlerin/projelerin de çevresel etkilerinin daha kapsamlı ve detaylı incelenmesi için Ek-1 Liste’de yer alan faaliyetlerde/projelerde olduğu gibi kümülatif etki değerlendirmesi yapılması, sosyal ve çevresel eylem planı hazırlanması, sürdürülebilirlik ve çevre izleme planı hazırlanması zorunlu hâle getirilmiştir.

4. Sıfır Atık Planı, Sera Gazı Azaltımı Planı, İklim Değişikliğine Etkiler, Çevre İzleme Planı, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı gibi birçok planın “Sürdürülebilirlik Planı” altında ÇED Raporlarında yer alması mecburi hâle getirilmiştir.

5. Denizcilik Sektörümüzle ilgili olarak ise; Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler (Ek-2) listesine Altyapı Tesisleri Md.28(ı) “Yat yanaşma/bağlanma yerleri” ibaresi listeye ilave edilmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.  

555_2538_2538_555.pdf