• Anasayfa
  • |
  • DAU Genelgesi Uygulaması Hk.

DAU Genelgesi Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz, 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 27.09.2022 tarihli, Ek’te sunulan yazıda;

İstanbul ili deniz sınırları içerisinde 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi’ne istinaden Başkanlıklarına ait denetim ekiplerince deniz araçlarından kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik 7 gün 24 saat denetim yapıldığı, deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilen deniz araçlarına 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci Maddesinin (ı) ve (g) bentlerinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 09.09.2022 tarihinde revize edilerek  yayımlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) Genelgesi (2022/14) uyarınca Mavi Kart Sistemi’ne tabi deniz araçlarının atık vermelerine dair yükümlülüklerde yeni düzenlemeler yapılmış olup DAU Genelgesi “Gemi Acenteleri ve gemilerin yükümlülükleri” başlıklı Md.6(3)(b)’de “Yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olanlar, pis sularını ve çöplerini; limandan ayrıldıktan sonra faaliyetlerini tamamlayarak limana döndükleri günü takip eden 10 gün içerisinde; 10 gün içerisinde başka sefere çıkmaları halinde ise bu atıklarını, sefer öncesi atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Çevre Kanunu Md.20(g)’de “12’nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası (35.855 TL) idarî para cezası verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Keza, Cumhurbaşkanlığının 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olup, Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikle Md.20(2)(3) “Bu maddede öngörülen cezalar Özel Çevre Koruma Bölgelerinde iki kat olarak uygulanır.” ifadesi ilave edilmiştir. Bu çerçevede, Özel Koruma Bölgesi olarak ilan edilen İstanbul deniz sınırları içerisinde Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yapılacak tespitlere istinaden uygulanacak ceza tutarları 2 ile çarpılarak hesaplanmaktadır.

Bu kapsamda, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı denetim ekiplerince yapılacak denetimlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022/14 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği ve Mavi Kart Sistemi’ne tabi olan deniz araçlarının bahse konu Genelge ve Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında uygulamaya tabi tutulacağı hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

Ek: 

1- İBB’nin 27.09.2022 Tarihli yazısı

2- Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi

693_2889_2889_693.pdf