• Anasayfa
  • |
  • DENIZ ARAÇLARININ TESCILINE YÖNELIK USUL & ESASLAR

DENIZ ARAÇLARININ TESCILINE YÖNELIK USUL & ESASLAR

Sayın Üyelerimiz; İlgi: Denizcilik Müsteşarlığı’nın 02.08.2002 Tarih ve 439 Sayılı Yazısı İlgi yazı ile, 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen 7-A maddesinin (g) bendi hükmü gereğince, Deniz Araçlarının Gemi Siciline tesciline ilişkin hazırlanan 18.04.2002 tarih ve 00529 sayılı yönergede 29.07.2002 tarihinde değişiklik yapılmıştır.   Yönerge, yapılan değişikliklerle birlikte EK-1’de yer almakta olup, bilgilerinize rica ederiz.     Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER: EK-1 : Yönerge ve Değişiklikler Ek: 1 DENİZ ARAÇLARININ TESCİLİNE YÖNELiK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİSKİN YONERGE Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; kapsama dahil deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlanna yönelik olarak gemi sicilIerine kaydedilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yapılacak kaydın esas ve usullerinin belirlenmesidir.   Dayanak Madde 2- Bu Yönerge; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığımn Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7-A maddesinin (g) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.    Kapsam Madde 3- Bu Yönerge; denizde kendi makine gücü veya itilmek/çekilmek suretiyle yahut herhangi bir şekilde hareket imkanı bulunan, ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen ve bu Yönergenin 1 inci maddesindeki amaca uygun olarak kullanılan deniz araçlarını kapsar.   Kaydedilecek Deniz Araçları Madde 4- Denizde veya iç sularda faaliyet göstermekte olup, 29/5/1959 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 6 ncı maddesi ile 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanununun 2 inci ve 4 üncü maddelerinde belirtilen gemi tarifi dışında kalan, tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, adı ve tonilatosu ne olursa olsun her türlü araç, bu Yönergeye göre deniz aracı sayılırlar. Bu Yönerge kapsamında bulunup da sicilIere tescili yapılacak deniz araçları aşağıda belirtilmiştir: a)Yüzer havuz, b )Yüzer vinç/kreyn, c) Duba, barç, ponton, şat, layter, d) Sondaj/fener platformu., kablo/boru döşeme aracı, e) Yüzer otel/lokanta/fabrika/santral, f) Yukarda belirtilmeyen, ancak ekonomik ihtiyaçlar ve gelişen telrnoloji kapsamında inşa edilmiş veya edilecek diğer deniz araçları,   Tescil İçin Gerekli Belgeler Madde 5- Deniz araçlarının sicilIere tescili için, sicil memurluklan tarafından istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir: a) Tescil talep dilekçesi, b) Hakiki şahıs ise; nüfus sureti,ikametgah senedi, c) Ticari şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, d) Tonaj/tonilato belgesi, e) Deniz aracının faturası veya inşa belgesi, f) Vergi levhası / vergi numarası, g) Yurtdışından alınan deniz araçlan için satış senedi veya satış faturası ve gümrük giriş beyannamesi, h) Tescilli deniz araçları için, bayrak ülkesinin terkin belgesi, ı)Teşvikli deniz araçlarında teşvik belgesi, Deniz Araçlarının Kaydedileceği Sicil Defterleri Madde 6- Kapsama dahil deniz araçlanndan; a) Milli Gemi Sicili 'ne kaydedilecek deniz araçları, Milli Gemi Sicil Defterine, b) Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilecek olan deniz araçlan, Türk Uluslararası Gemi Sicil Defterine, kaydedilir.    Deniz Araçları Tasdiknamesi Madde 7- Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerin ibrazından ve sicil memurluklan tarafından incelendikten sonra, durumlan bu Yönetmeli~e uygun görülen deniz araçları sicilIere kaydedil