• Anasayfa
  • |
  • DENIZ, HAVA, AMATÖR İŞLEMLERI

DENIZ, HAVA, AMATÖR İŞLEMLERI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; 05.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun; 42. maddesinde; “(1) Deniz taşıtlarının karayla haberleşmesini sağlayan sahil telsiz istasyonlarının ve bu istasyonlar üzerinden yapılan seyir güvenliği haberleşmesi dahil telsiz haberleşme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi hizmetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki Telsiz İşletme Müdürlüğü’nce herhangi bir yetkilendirmeye tabi olmaksızın yürütülür. (2) Her çeşit deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistemlerini ve sahil telsiz istasyonları üzerinden yapılan seyir güvenliği haberleşmesi dahil telsiz haberleşme sistemlerini kurma, kurdurma, kullanma izinlerini verme, ruhsatlandırma, deniz bandı telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazlarına çağrı kodu ve benzeri tahsis ve tescil işlemleri Telsiz İşletme Müdürlüğü’nce yürütülür. Telsiz İşletme Müdürlüğü’nün, yürütmekle görevli kılındığı hizmetlere ilişkin tarifesi, ilgili mevzuatı gereğince ilgili yönetim kurulunun onayıyla belirlenir.” hükmüne, 43. maddesinde; “(1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara ve ücretlere göre Amatör Telsizcilik Belgesi verilir.” hükmüne, Geçici 4. maddesinde; “(1) Kurum ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış bulunan görev sözleşmesi herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır ve bu görev sözleşmesindeki hizmetler ile bu Kanunla Telsiz İşletme Müdürlüğü’ne verilen görevler herhangi bir yetkilendirmeye tabi olmaksızın yürütülmeye devam eder. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 5369 sayılı Kanun kapsamında evrensel hizmet yükümlüsü bir işletmeci olarak sayılmaya devam eder. (2) Bu Kanunun 42. ve 43. maddeleriyle Telsiz İşletme Müdürlüğü’ne devredilen görev ve işlere ilişkin Kurumun tüm hak, alacak ve borçları, sözleşme, taahhüt ve yükümlülükleri, leh ve aleyhe aşılmış ve açılacak olan dava ve icra takipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında yapılacak protokoller ile Telsiz İşletme Müdürlüğü’ne devredilir. Bu devre ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kağıtlar, katma değer vergisi ve damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır.” hükmüne yer verildiği, Bu kapsamda, her çeşit deniz, hava bandı telsiz haberleşme sistemlerine sistem kurma ve kurdurma, kullanma izinlerini verme, ruhsatlandırma, deniz bandı telsiz haberleşme ve seyrüsefer cihazlarına çağrı kodu ve benzeri tahsis ve tescil işlemleri ile amatör telsizcilik belge verilme işlemlerinin 10 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği, Bu nedenle, konu iş ve işlemler ile ilgili müracaatların anılan tarihten itibaren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü’ne yapılması istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - Sn. Eşref CERRAHOĞLU Taşıyıcılar Kooperatifi TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - GEMTAC - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop. - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği