• Anasayfa
  • |
  • DIŞ PAYDAŞLAR ANKET FORMU HK.

DIŞ PAYDAŞLAR ANKET FORMU HK.

Sayın Üyemiz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan alınan İlgi yazıda; 1. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) misyonlarını, vizyonlarını, stratejik amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini orta ve uzun vadeli bir perspektifte belirlemeleri suretiyle stratejik yönetim anlayışının yaygınlaştırılmasının amaçlandığından bahisle, 13/10/2008 tarihli ve 2008/14201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2009 yılına ait Genel Yatırım ve Finasman Programı uyarınca 2010-2014 dönemini kapsayacak şekilde ve öngörülen programa uygun olarak Stratejik Plan çalışmalarının devam ettiği, 2. Stratejik Planlama çalışmalarında katılımcılık temel unsurlardan biri olduğundan kuruluşlarının etkileşim içinde olduğu paydaşlarının görüşlerinin de dikkate alınması, stratejik planın sahiplenilerek uygulama şansının artması ve kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi açısından önem taşıdığı, Bu amaçla, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Stratejik Plan çalışmaları kapsamında etkileşim içinde oldukları paydaşlarının görüş ve önerilerine yer vermek üzere Ek’te de bir örneği sunulan dış paydaşlar anket formunun doldurularak en geç 23.01.2009 tarihine kadar yazılı ve elektronik ortamda (apk.kiyiemniyeti@coastalsafety.gov.tr) adresine iletilmesi, hususları bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter Ek1: Dış Paydaş Anket Formu (3 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İlgili Şirketler