FINANSMAN ANLAŞMALARI HK.

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 13.07.2010 tarihinde 2010/34 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge ; 1. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 28/e maddesinde, finansman anlaşmalarında genel olarak bulunması gereken bilgilerin yer aldığının açıklandığı, ancak, finansman anlaşmaları ile ilgili olarak gümrük idarelerinde yaşanan bir takım sıkıntıların yaşanması üzerine, Avrupa Birliği uygulamalarının araştırıldığı, 2. AB Komisyonu’ndan alınan I3.01.2010 tarih ve 5853 sayılı yazıda; AB’nin gümrük idareleri ya da beyan sahipleri için finansman anlaşmasının beyanı için bir zorunluluk getirmediği; ancak kanun gereği; finansman anlaşmasının yazılı olmasının gerektiği ve alıcının, talep edilmesi halinde, eşyanın gerçekten ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyat üzerinden satıldığını ve tespit edilen faiz oranının finansman anlaşmasının yapıldığı ülke ve tarih göz önüne alındığında benzer ticari muamelelerdeki oranları aşmadığının ispat edilmesinin gerektiği, 3. Bu kapsamda, ATAD’ın (Avrupa Toplulukları Adalet Divanı) C2l/91 sayılı kararının 17 nci paragrafında; eşyanın satıcısı tarafından alıcısına sonradan ödeme yapabilmesi için izin verilmesi durumunda yapılacak ertelenmiş ödemenin kural olarak bir finansmanı anlaşması niteliğinde olduğunun ifade edildiği; paragraf 18 ve 19 da ise; aksine bir hüküm olmadığı surece, satıcının ödeme yapması için alıcıya belli bir zaman tanıması ve sonuç olarak ertelenmiş ödeme yapılabileceği hususunun alıcı tarafından kabul edilmesi halinde, 1495/80 sayılı Tüzüğün 3 üncü maddesi gereği bu durumun ‘finansman anlaşması” sayılacağı, bu bağlamda ertelenmiş ödemenin, satış anlaşması dışında, alıcı ile satıcı arasından belli bir özel anlaşmaya konu olması gerekmediğinin ifade edildiği, 4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 28/c maddesi ile AB Gümrük Kanununun 33/1-c maddelerinin aynı içerikte olduğundan aynı şekilde yorumlanmalarının icap edildiği, bu itibarla, satış sözleşmesinde satıcının alıcıya sonradan ödeme yapma imkanı tanıması durumunda söz konusu sözleşmenin, Gümrük Kanunu’nun 28 inci maddesinin c) bendinde belirtilen “finansman anlaşması” sayılması gerektiği, şeklindedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - Gemi Kumanyacıları Derneği - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - İMEAK DTO Şubeler - 35 Nolu MK Başkan ve Üyeleri