• Anasayfa
  • |
  • GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELIĞI

GAZDAN ARINDIRMA YÖNETMELIĞI

Yönetmelikler Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gemi veya deniz araçlarında Birleşmiş Milletler (BM) Tehlikeli Ürünlerin Sınıflandırılması ile ilgili direktifte belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeler ve boru devrelerinde, inşa, tadilat, bakım,onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından, işlem yapılacak tehlikeli mahalle güvenli giriş ve buralarda soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla ölçüm yapan, yaptıran görevlilerin sorumluluklarının belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Türk deniz ve karasularında veya iç sularında bulunan gemi veya deniz araçlarındaki inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallerde yapılacak olan giriş, sıcak işlem ve soğuk işlem için Gazdan Arındırma Belgesinin düzenlenmesi ile görevli personelin uyması gereken asgari kuralları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/08/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; İdare: Denizcilik Müsteşarlığını, Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle seyredebilen her tekneyi, Deniz Aracı: Gemi, yat ve tekne dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, tahrikli veya tahriksiz tek parça halinde hareket imkanına sahip her türlü araç ve yapıyı, Gazdan Arındırma ölçümü: Tehlikeli mahallerdeki gaz konsantrasyonunun bu amaç için imal edilmiş, kalibrasyonu yapılmış ölçme aletleri kullanılarak ölçülmesi ve ölçme zamanında zehirleyici, patlayıcı ve parlayıcı gazlardan belirli bir maksat için (sıcak işlem, güvenli giriş ve benzeri gibi) yeterince güvenli olduğunun belirlenmesi işlemini, Gazdan Arındırma Belgesi: Tehlikeli mahallerdeki gaz konsantrasyonunun akredite olan kurum ve/veya kuruluş tarafından kalibre edilmiş ölçme aletleri kullanılarak ölçülmesi sonucunda, belirtilen sürelerde soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla patlama, yangın ve çalışan sağlığı açısından yeterince güvenli olduğunu gösteren ve Gazdan Arındırma Uzmanı tarafından düzenlenen belgeyi, Gazdan Arındırma Uzmanı: üniversitelerin en az dört yıl öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun olan kimya mühendisi veya kimyagerler ile, üniversitelerin denizcilik ile ilgili fakültelerinden mezun,petrol ve petrol türevleri tankerleri, kimyasal, LNG, LPG tankerlerinin birinde en az iki yıl süre ile birinci zabit olarak çalışmış olanlardan;İdarenin uygun gördüğü üniversiteler veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilen gazdan arındırma eğitimini başarı ile tamamladığını gösteren sertifika ile müracaatı sonucunda İdareden, Gazdan Arındırma Uzmanlığı Belgesi almış kişiyi, Görevli: Gemi kaptanı, gazdan arındırma uzmanı, DPA (Designated Person Ashore), tamir bakımdan sorumlu enspektör ve gemi söküm firması yetkilisini, Tehlikeli Mahal: Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı veya zehirli maddelerin depolandığı, taşındığı tanklar ve sürekli kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeleri ve boru devrelerini, Sıcak Çalışma: Kıvılcım veya ısınma oluşturucu araç, gereç ve aygıtların kullanıldığı, açık alevle gerçekleştirilen işlerin ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin yapıldığı çalışmayı, Soğuk Çalışma: Parlama, patlama ve yangın tehlikesi yaratabilecek kıvılcım veya