• Anasayfa
  • |
  • Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2021/29)

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2021/29)

"Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2021/29)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu Tebliğ; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, içsularda faaliyet gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 (on iki) metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin hususları kapsamaktadır.

Ayrıca, bahse konu Tebliğin yayımı itibarıyla 18.11.2020 tarihli ve 31308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2020/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

"Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2021/29" nin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

914_2412_geleneksel_k_y_bal_k_l_n_n_kay_t_alt_na_al_nmas_ve_desteklenmesi_tebli_i_no_2021_29_.pdf