GEMI İNŞA YÖNETMELIĞI

Sayın Üyemiz, İLGİ: Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 01.05.2003 tarih ve B.02.1.DNM/01.00.01/347-3547 sayılı yazısı. İlgi yazı ile; 22 Ocak 2002 Tarihli ve 24649 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemi ve Deniz araçlarının İnşası,Tadilatı,Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmelik” uyarınca Tam Boyu 15 m. ve daha büyük Türk Bayraklı gemiler için geçerli olup, Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda bu gemilerin belgelendirme işlemlerinin 31 Ekim 2002 tarihinden itibaren yapılmayacağı 27 Ağustos 2002 Tarihli ve 24859 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik” te belirlendiği, Buna rağmen 31 Ekim 2002 tarihinden sonra izin alınmadan teknelerin inşa/tadilat edildiği ve belgelendirme aşamasında mağduriyetlerin oluştuğu taraflarınca gözlemlendiği, belirtilmektedir. Odamızca konu ile ilgili yazılan yazı ekte olup bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER: Ek-1: Konuya İlişkin Yazımız.(1 Sayfa)                 EK-1                                                                                                                                     08.05.2003             SAYI:1645               KONU:Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası,Tadilatı                          Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara                          İlişkin Yönetmelik Hk.               Sayın İsmet YILMAZ             Denizcilik Müsteşarı             T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI   İLGİ: a) 23.01.2003 Tarih ve 24649 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe giren “Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası,Tadilatı,Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmelik” Hk.                         b) Gemi İnşa Sanayiciler Birliği’nin 31 Ocak 2002 tarih ve TZL-261-0 sayılı     ve 23 Ocak 2002 Tarihli Yönetmeliğin yasalara aykırılığı hk.da itirazi  yazısı.                         c) T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın 16.08.2002 tarih ve 01822                             sayılı yazısı.                         d) Odamızın 31.05.2002 tarih ve 1908 sayılı yazısı.                         e) Odamızın 19.08.2002 tarih ve 2752 sayılı yazısı.                         f) Gemi İnşa Sanayiciler Birliği’nin 22.08.2002 tarih ve TZL-261-378 sayılı                             yazısı.                         g) Odamızın 29.08.2002 tarih ve 2865 sayılı yazısı.               1- 23.01.2002 tarih ve 24649 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İlgi(a) Yönetmelik ; bürokratik formaliteler nedeniyle Gemi İnşa Sanayi Sektörünün önünü açıcı değil, aksine tersanelerimizi olumsuz etkileyecek nitelikte olduğu hususlarını İlgi(b) ve İlgi(e) yazılarımızla ve konunun muhatabı Odamız üyesi GİSBİR İlgi(f) yazısıyla Denizcilik Müsteşarlığı Makamına bildirmiştir.             2- Türkiye Gemi İnşa Sanayiini engelleyici olduğu değerlendirilen bahsekonu Yönetmeliğin iptalini ve İlgi(d) yazımız ekinde gönderilmiş olan Odamız ve Gemi İnşa Sanayiciler Birliği tarafından tam bir mutabakat ile müştereken hazırlanan yeni yönetmelik taslağı’nın yürürlüğe konulmasını İlgi (g) yazımızla talep etmiştik.             3- Konunun birkez de Makamınızca değerlendirilerek gereği hususunu emirlerinize arz ederiz.                                                                                                                  Saygılarımla,                                                                                                                                                                                                                                  Metin KALKAVAN