• Anasayfa
  • |
  • GEMI İNŞA YÖNETMELIĞI HK.

GEMI İNŞA YÖNETMELIĞI HK.

Sayın Üyelerimiz; İlgi: T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün 16.08.2002 tarih ve 01822 sayılı yazısı. İlgi yazı ile; 1- 23.01.2002 tarih ve 24649 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmeliğin" gemi inşası ve tadilatı için gerekli belgelere ilişkin 5.maddesi ile planların denetimi başlıklı 6. maddesi hükümlerinin uygulanmasında doğan tereddütün giderilmesi için Müsteşarlık görüşüne Bölge Müdürlüklerince ihtiyaç duyulduğu,    2-Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca gemilerin inşa ve tadilatına başlamadan önce gemi sahibinin Ek-1'de yer alan Form-1 Gemi/Yat veya Deniz araçları İnşa/Tadilat İzin Belgesi, proje uygulama sorumluluğunu üstlenecek kontrol mühendisi ile yapılacak sözleşme ile birlikte aşağıda belirtilen plan, belge ve dökümanları üç nüsha halinde Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü'ne, Bölge Müdürlüğü'nün bulunmadığı yerlerde ise en yakın Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere mahalli Liman Başkanlıklarına ibraz etmesinin gerekli olduğu,    a) Genel Plan b) Endaze (Form) Planı (incelemesini müteakip imzalı ve mühürlü zarf içinde muhafaza edilecektir.) c) Boyuna kesit ve güverteler. d) Orta kesit ve enine mukavemet hesabı (İdarece yetkilendirilmiş bir klas kuruluşu kurallarına göre) e) Dış kaplama planları (saç gemiler için) f) Boyutlandırma 3- Yukarıda belirtilen planların, gemi inşa mühendisince imzalanmış ve Türk Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası mesleki denetiminden geçirilmiş olacağı, 4- Ancak, gemi inşa/tadilatı süresince ya da inşa ve tadilatı tamamlanarak belge alma aşamasına gelmiş gemilerle ilgili olarak Yönetmelik Ek-6'da yer alan ve yukarıdaki planların dışında istenecek diğer plan, proje ve hesaplar, geminin sahibi tarafından gemi inşa mühendisi imzalı olarak İdare'ye verileceği belirtilmektedir.    Ancak, bu konu üzerindeki değişiklik çalışmaları Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılmış olup, ilgili direktifin iptali ve 31.05.2002 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı'na gönderilen, Odamız tarafından Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ile mutabık kalınarak hazırlanan Yönetmelik Taslağı'nın yürürlüğe konulmak üzere yayımlanması bir kere daha 19.08.2002 tarihli Ek'li yazımız ile talep edilmiştir.   Bilgi ve gereğini rica ederiz.   Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter