• Anasayfa
  • |
  • Gemi Yakıt Tüketim Veri Toplama ve Raporlama Hk. Yetki Talepleri Hk.

Gemi Yakıt Tüketim Veri Toplama ve Raporlama Hk. Yetki Talepleri Hk.

​İlgi yazı ile;

MEPC.278(70) kararı ile 2018 Mart ayında yürürlüğe giren ve 2019 yılından itibaren uygulanmasına başlanılacak olan gemi yakıt tüketim verilerinin yıllık toplanması ve raporlanması konusu ile ilgili Türk Bayraklı gemilerde hizmet verilmesine yönelik yetkilendirilme talebinde bulunulduğu, Bahse konu karara istinaden,İdarece Yetkilendirilmiş Kuruluşlarca, MAPROL EK-VI Bölüm 4 kapsam alanına giren ve Kural 22A gereği 5000 GT üzeri uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı tüm gemiler için Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (SEEMP) Bölüm-II'de belirlenen yönteme göre MARPOL EK-VI'nın IX numaralı lahikasında belirtilen gemi yakıt tüketim verileri toplanıp, doğrulaması yapılarak IMO'ya raporlamasının gerçekleştirileceği,

Yetkilendirilmiş Kuruluşların, Yetkilendirme Protokolü ile belirlenen yetkilere göre, Türk Bayraklı gemiler için SEEMP Planı Bölüm-II'yi onaylamaya Uluslararası Enerji Verimliliği Sertifikası (IEEC) kapsamında halihazırda yetkili olduğu, bu yazı kapsamına giren tüm gemiler için şirket sahipleri (Res. MEPC.278[70] ile tanımlanmıştır) ve İdare adına hareket eden Yetkilendirilmiş Kuruluşların MAPROL EK-VI Kural 22 ve Kural 22A'nın ve Ekler IX&X ile Res.MEPC.282(70) hükümlerinin uygulamalarından sorumlu olduğu,

Bu çerçevede;

-  Kapsama giren tüm gemilerin, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yakıt tüketimi, operasyon saatleri ve kat edilen mesafeleri içeren Ek IX'da belirtilen verileri derlemek zorunda olduğu,

-  Her takvim yılını(1 Ocak-31 Aralık) takip eden yılın 31 Mart'ına kadar şirketler verileri Yetkilendirilmiş Kuruluşlara bildirmek zorunda olup ilk yakıt tüketim verisinin 31 Mart 2020 tarihine kadar raporlanacağı,

- Gemilerin, Res.MEPC.282(70) ile uyumlu olarak veri toplama metodolojisi ve veri toplama&doğrulama prosedürünü içeren onaylanmış Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı'na (SEEMP) 31 Aralık 2018 tarihine kadar sahip olmak zorunda oldukları,

- SEEMP'lerin Kural 22.2'ye uygunluğu, yakıt verilerinin toplanmaya başlamadan önce Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından doğrulanmak zorunluluğu, SEEMP'in başarıyla doğrulanmasını teminen, Yetkilendirilmiş Kuruluşların, MARPOL EK-VI Bölüm 2 Kural 5.4.5'te belirtilen "Confirmation of Compliance (COC)" Belgesini düzenleyecekleri, düzenlenen bu belgenin gemide bulundurulacağı,

-  Gemilerin yakıt tüketimi verilerinin raporlamaları şirketler tarafından Res.MEPC.282(70) Ek-3'de belirtilen formatta gerçekleştirilerek, Yetkilendirilmiş Kuruluşlara iletileceği, MARPOL Ek-VI Lahika IX'da belirtildiği şekliyle gerekli bilgilerin raporda yer alacağı,

-  Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, yakıt tüketim verilerini şirketlerden teslim aldıktan sonra SEEMP Bölüm-II'de belirtilen yönteme göre Kural 22A kapsamında uygunluğunun doğrulamasından sorumlu olduğu,

-  MEPC.278(70) kararı ile MARPOL Ek-VI'ya eklenen Lahika X'da yer alan formata uygun olarak "Statement of Compliance (SOC)" belgesi Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından her takvim yılının ilk beş ayı içerisinde düzenleneceği(EK-VI Bölüm 2 Kural 6.6),

-  2020 yılından itibaren düzenlenecek olan Uygunluk Beyannamesi (SOC) ile ilgili yetkilendirme işlemlerinin daha sonra İdare ile Yetkilendirilmiş Kuruluşlar arasında yapılacak olan ek protokol ile belirleneceği,

- Yetkilendirilmiş Kuruluşlara sunulan yakıt tüketim verilerinin uygunluğu ve doğruluğu belirlenirken IMO tarafından doğrulama prosedürünü kolaylaştırmak MEPC.292(71) rehberi göz önünde bulundurulacağı,

- Yakıt tüketim verilerinin doğrulaması metodu ve yıllık yakıt tüketim verilerinin toplanması raporu ile beraber, Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından belirlenen ilave dokümanların SEEMP'de yer alacağı, mümkün olduğunca yakıt tüketim veri toplama metodu ile bu verilerin doğrulama metodunun farklı olacağı,

-  Doğrulaması yapılan verilerin Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından her yıl IMO GISIS Yakıt Tüketimi Veri Tabanı Modülüne elektronik olarak giriş işlemleri, SOC belgesi düzenleme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gerçekleştirileceği,

-  Yetkilendirilmiş Kuruluşların ilgili veri tabanına erişimine yönelik işlemler için IMO tarafından yayımlanmış olan 3827 numaralı sirküler mektubuna göre, IMO Sekreteryası (dcs@imo.org) ile iletişime geçilmesi gerektiği,

Ayrıca, Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nin 23 üncü maddesi 1 inci fıkrası (d) bendi kapsamında, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, söz konusu onay ve veri toplama işlerini kendi klaslarında kayıtlı gemiler için uygulayacağı, belirtilmektedir.    

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                      Saygılarımızla,

                                                      Murat TUNCER

                                                      Genel Sekreter                    

EKLER;

EK-1:İlgi yazı (3syf)

507_3365_0967_001.pdf