• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

İlgi yazı ile, “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2 nci maddesi ile “Gemiadamları Yönetmeliğinde” geçen “Yakın Kıyısal Sefer” tanımı değiştirilmiş, gemiadamı yeterlik belgelerinin arka yüzünde sefer bölgelerini gösteren harita bulunan yeterlikler ile kazanılmış hakları bulunan yeterliklerden kazanılmış hakların tanımlandığı maddelerde “Akdenizde ve Yakın Kıyısal Seferde” ibaresi bulunan yeterlikler ve Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinin değiştirilmesi hususu belirtilmektedir. Bu kapsamda; a)Değişiklik işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla anılan yeterlikler Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce doğrudan değiştirilecek olup, hak sahibi gemiadamının kendisi, birinci derece yakını (eş, ana, işveren, baba, çocuk), yazılı vekalet verilmiş vekili veya personeli olduğuna ilişkin yazı ibraz eden işveren temsilcisi tarafından Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına veya doğrudan Genel Müdürlüğe, yeterlik belgesinin aslı veya iki fotoğraf ile müracaat edilmesi, b)Liman Başkanlıklarına yapılan müracaatlarda da işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen hak sahibinin evraklarının Liman Başkanlığının ön yazısı ekinde gereği için Denizcilik Müsteşarlığına gönderilmesi, ilgili Bölge Müdürlüğüne bilgi verilmesi, c)Halen Uzak Sefer ve Yakın Kıyısal Sefer bölgelerine yönelik iki adet düzenlenmekte olan Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgelerinden, Yakın Kıyısal Sefer Bölgesi için düzenlenen belgenin ön yüzünde bulunan Yakın Kıyısal Sefer ifadesi ile anılan belgelerin arka yüzünde bulunan 3 nolu madde değiştirilmiş, 6 ve 7 nolu maddeler eklenmiş olup, anılan belgelerin bir örneği Ek’te gönderilen formata göre değiştirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile A-II/1 eğitimini alarak “Vardiya Zabiti” olan gemiadamlarına uzak seferde “Üçüncü Zabit” (Third Mate), A-III/1 eğitimini alarak “Makine Zabiti” olan gemiadamlarına uzak seferde “Üçüncü Mühendis” (Third Engineer) olarak istihdam edilme hakkı verilmiş olup, 1997 tarihli Yönetmelik ile elde edilen kazanılmış hakları korunarak ve intibakla vardiya/makine zabiti olan gemiadamları ile A-II/1 ve A-III/1 eğitimlerini almadan kazanılmış hakları belirtilmeyen vardiya/makine zabiti olan gemiadamları dışında kalan hak sahiplerinin de belgeleri değiştirilmesi gerektiğinden bu durumda olan hak sahibi gemiadamlarının sicil limanlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER: EK-1:Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (4 Sayfa) DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -S.S. Gemi Armatörleri Koop. DTO Konsey Başkanı -VDAD -Sn. Eşref CERRAHOĞLU -GİSBİR Denizcilik Sektör Kurulu Başk. -İMEAK DTO Şubeleri -Meclis Başkan ve Vek. -Tüm Üyeler (WEB Sayfası) -YK. Başk. ve Üyeleri -YK. Yedek Üyeleri -Meslek Komiteleri Başkanları