• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

GEMIADAMLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11.10.2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Gemiadamları Yönetmeliğinde gerçekleştirilen değişikliler özetle aşağıda yer almaktadır. 1-“Sınavların Yerleri ve Tarihleri” başlıklı 32. maddesinin birinci fıkrası : “Zabitan sınıfı gemiadamlarının yazılı sınavları, GASM tarafından yılda en az üç defa olmak şartıyla her yılın Ocak ayında İdarece tespit ve ilan edilen tarihlerde; İnternet ortamında bilgisayarda yapılan çevrimiçi sınavları herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın randevu yöntemi ile GASM Kurulu tarafından belirlenecek merkez veya merkezlerde; Balıkçı gemisi kaptanı sınavları ise zabitan sınıfı gemiadamları sınavlarına ilave olarak İdarenin öngördüğü yer ve tarihlerde GASM tarafından yapılır.” şeklinde 2- “Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve Gemiadamı Cüzdanı Verilmesi” başlıklı 51. maddesinin birinci fıkrası: “Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilerden; a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız "Gemiadamı Yeterlik Belgesi", b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemiadamı yeterlik belgesini de içeren "Gemiadamı Cüzdan"ı, İdare tarafından verilir.” şeklinde, 3-“Gemiadamı Cüzdanı ve Gemiadamı Yeterlik Belgesi” başlıklı 80. maddesi Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edilen, 51 inci maddede belirtilen yeterlik seviyesine göre gemiadamı cüzdanı alacak olan gemiadamına, harcı alındıktan sonra bölge müdürlüğü tarafından gemiadamı yeterlik belgesini de içerecek şekilde düzenlenen, fotoğraflı ve Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş beş yıl süreli gemiadamı cüzdanı verilir. Gemiadamı cüzdanı düzenlenmesi zorunlu olmayan yeterliklerdeki gemiadamlarından balıkçı ve tayfa sınıfında olanlar için süresiz, diğerleri için ise beş yıl süreli, kimlik bilgilerini de içeren fotoğraflı Gemiadamları Belgesi adı altında düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi verilir. Kaptan, güverte, makina ve telsiz zabiti sınıfı yeterlikler Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce diğer yeterlikler ise bölge müdürlüklerince düzenlenir. İdare, teknik ve idari altyapısı uygun olan bölge müdürlüklerine gemiadamı yeterlik belgesi düzenleme yetkisini devredebilir. Gemiadamı sınavlarına giren ve sınavı başararak yeterlik derecesini yükselten gemiadamı, yeni gemiadamı yeterlik belgesi kendisine verilinceye kadar, eski gemiadamı yeterlik belgesi ile çalışabilir. Yeni gemiadamı yeterlik belgesi verilirken, eskisi geri alınarak iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gemiadamı Yeterlik Belgesi gemiadamı cüzdanına kayıtlı olan gemiadamlarının, eski yeterliklerinin yeraldığı cüzdan sayfası iptal kaşesi ile iptal edildikten sonra gemiadamının hak kazandığı yeni yeterlik belgesi gemiadamı cüzdanının yeni bir sayfasına işlenir.”şeklinde, 4-Ek 2. maddesi “Bulundukları yeterlik belgesi ile iki yıl deniz hizmeti ibraz etmek ve KPDS’den en az altmış puan almak veya TOEFL sınavından en az yüzyetmiş puan (eski sistemde dörtyüzseksenbeş puan) almak veya IELTS sınavından en az 5,5 veya ÜDS sınavından en az altmış puan almak şartıyla; a) Vardiya zabiti yeterliği olanlar uzakyol vardiya zabiti, b) Makine zabiti yeterliği olanlar uzakyol vardiya makinisti, c) Birinci zabit yeterliği olanlar uzakyol birinci zabiti, d) İkinci makinist yeterliği olanlar uzakyol ikinci makinist, yeterliğini sınavla alabilirler. Bu madde kapsamında yeterlik belgesi talep edenler, Sözleşmede tanımlı ve bu Yönetmelikte öngörülen eğitimlerden; a) Birinci zabit yeterliğinden uzakyol birinci zabiti yeterliğine geçenlerin A-II/2, b) İkinci makinist yeterliğinden uzakyol ikinci makinist yeterliğine geçenlerin A-III/2, eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekir. Bu madde kapsamında yeterlik belgesi alanlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmünden yararlanamazlar.” Şeklinde düzenlenmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -Sn Gündüz KAPTANOĞLU -S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Koop. TOBB DTO’ları Konsey Başkanı -VDAD -Sn Eşref CERRAHOĞLU -İMEAK DTO Şubeleri TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. -Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Meclis Başkan ve Vekilleri -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri -Danışmanlar -DTO Meslek Komiteleri Başk.’ları