• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIÐI HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIÐI HK.

Gümrük Müste?arly?y  tarafyndan 06.02.200 Tarih ve 26016 Asyl Sayyly Resmi Gazete’de yayymlanan Gümrük Genel Tebli?i’nde (Uluslararasy Anla?malar); Türkiye ile Avrupa Toplulu?u Arasynda Tarym Ürünleri Ticaretine Yli?kin Men?e Yspat Belgeleri Yönetmeli?’inde Men?e Yspat Belgeleri kapsamynda EUR.1 Dola?ym Sertifikasynyn düzenlenmesi esnasynda yapylacak i?lemler belirtilmektedir. Ylgili Sirkülere WEB Sayfamyzdan giri? yapylarak temin edilebilir Bilgilerinizi rica ederiz. Saygylarymla, Deniz YPEK Genel Sekreter YLGYLY SYRKÜLER SAYFANIN DEVAMINDA Tebli?ler Gümrük Genel Tebli?i (Uluslararasy Anla?malar) (Syra No: 4) Gümrük Müste?arly?yndan: Sayfa: 206 © Copyright; TAM Bilgi Yleti?im A.?., -REGA Bilgi Bankasi-    Türkiye ile Avrupa Toplulu?u arasynda tarym ürünleri ticaretine ili?kin 1/98 sayyly Türkiye - AT Ortaklyk Konseyi Karary eki men?e kurallaryna ili?kin Protokol 3 ün uygulanmasyna dair usul ve esaslar 26.4.2002 tarihli ve 24737 sayyly Resmi Gazete'de yayymlanan "Türkiye ile Avrupa Toplulu?u Arasynda Tarym Ürünleri Ticaretine Yli?kin Men?e Yspat Belgeleri Yönetmeli?i'nde De?i?iklik Yapylmasyna Dair Yönetmelik" ile de?i?tirilmi? bulunan "Türkiye ile Avrupa Toplulu?u Arasynda Tarym Ürünleri Ticaretine Yli?kin Men?e Yspat Belgeleri Yönetmeli?i" ile düzenlenmi?tir.    Söz konusu Yönetmeli?in ikinci kysmynyn "men?eli ürün kavramynyn tanymy ve ?artlary" ba?lykly birinci bölümü, Türkiye ile Avrupa Toplulu?u arasyndaki tarym ürünleri ticaretinde esas alynacak men?e kurallaryna açyklyk getirmektedir.    Toplulu?a yönelik tarym ürünleri ihracatymyzda, Türkiye ile Avrupa Toplulu?u Arasynda Tarym Ürünleri Ticaretine Yli?kin Men?e Yspat Belgeleri Yönetmeli?i'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, söz konusu ürünlerin Türkiye men?eli olmalary halinde Yönetmeli?in 15 inci maddesi çerçevesinde men?e ispat belgeleri düzenlenebilmekte ve dolayysyyla bu ürünler Toplulu?a ithalat esnasynda tercihli rejimden faydalanabilmektedir.    Bu itibarla, Avrupa Toplulu?u ve Türkiye için hassas bir konu olan tarym ürünleri ticaretinde, ilgili Yönetmelik çerçevesinde, gerek men?e kurallarynyn uygulanmasy konusunda, gerekse, söz konusu ürünlerin Toplulu?a ithali esnasynda tercihli rejimden faydalanylabilmesi için men?e ispat belgesi düzenlenmesi konusunda azami dikkat sarf edilmesi gerekmektedir.    Bu çerçevede, Avrupa Toplulu?una tarym ürünü ihracaty yapan tüm firmalaryn "hammadde ithalaty - depolama (depolar arasy nakil dahil) - üretime sevk - imalat - elde edilen ürün - ihracat" ba?lantysyny kuracak defter ve kayyt düzenini yerle?tirmeleri gerekmektedir. Söz konusu kayytlarda kullanylan verimlilik oranynda da yer verilmesi zorunludur. Verimlilik orany, belli miktardaki ürünün i?lenmesi sonucunda elde edilen i?lem görmü? ürünlerin miktaryny veya yüzde oranyny ifade eder.    Bahsi geçen Men?e Yspat Belgeleri kapsamynda EUR.1 Dola?ym Sertifikasynyn düzenlenmesi esnasynda a?a?yda belirtilen ?ekilde i?lem yapylmasy uygun bulunmu?tur. Sayfa: 207 © Copyright; TAM Bilgi Yleti?im A.?., -REGA Bilgi Bankasi-    I- Avrupa Birli?ine Yönelik Balyk ve Balyk Konservesi Yhracaty    Madde 1- Avrupa Toplulu?u'na yapylan balyk ve balyk konservesi ihracatynda, "Türkiye ile Avrupa Toplulu?u Arasynda Tarym Ürünleri Ticaretine Yli?kin Men?e Yspat Belgeleri Yönetmeli?i"nin ilgili hükümleri sakly kalmak üzere a?a?yda belirtilen ?ekilde i?lem yapylmasy uygun bulunmu?tur.    Yhracatçy ba?ly bulundu?u odadan ba?vuru formu ve EUR.1 Dola?ym Sertifikasyny temin ederek doldurur. Yhr