• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI HK.

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi: Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin 11.07.2002 tarih ve 171/072 No.lu sirküleri İlgi yazı ile bildirilen  T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının, 30/06/2002 tarih ve 24801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği  ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter Ek:  3 sayfa     Gümrük Müsteşarlığından GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) SERİ NO: 2 Kapsam Madde 1 - 4458 sayılı Gümrük Kanununun 64 üncü maddesinin 1 inci bendi, 213 üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde belirtilen hükümlerle ilgili olarak gümrük müdürlüklerince eşyanın geri gönderilmesine ilişkin yapılacak işlemlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır. Madde 2 - Gümrüğe sunulnuş ve henüz bir rejim beyanında bulunulmamış eşyanın, herhangi bir nedenle Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesi uyarınca deniz yolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırkbeş gün, diğer bir yolla gelen eşya için yine özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün veya verilen ek sürelerin bitiminden önce, ithalatçı firma veya eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi tarafından geri gönderilmek istenilmesi halinde, özet beyana uygun olduğunun anlaşılması koşuluyla, eşyanın mülkiyetinin devrini kanıtlayan belge ibraz eden ithalatçı, ihracatçı ya da taşıyıcı adına gümrük müdürlüğünce tescil edilecek transit beyannamesi veya TIR karnesi kapsamında gerekli işlemler tamamlanmak suretiyle geri gönderilir. Antrepolarda bulunan eşyanın geri gönderilmesi Madde 3 - Antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ve antrepoya alınmış eşyanın herhangi bir nedenle, beyan sahibi tarafından geri gönderilmek istenilmesi halinde, eşyanın muayenesi yapılarak beyana uygun olduğunun anlaşılması koşuluyla gümrük müdürlüğünce tescil edilecek Transit Beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında gerekli işlemler tamamlanmak suretiyle Gümrük Kanununun 70 inci maddesinin 2 inci bendi uyarınca 30 günlük süre içerisinde geri gönderilir. Gümrük Beyannamesi tescil edilmiş, ancak serbest dolaşıma girmemiş eşyanın geri gönderilmesi Madde 4 - Gümrük Müdürlüğünce giriş beyannamesi tescil edilmiş eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesi uyarınca deniz yolu ile gelen eşya için özet beyanın verildiği tarihten itibaren kırkbeş gün, diğer bir yolla gelen eşya için yine özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün içinde veya verilen ek sürelerin bitiminden önce, beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya beyan edildiğirejime tabi tutulmasının özel nedenlerle artık mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, giriş beyannamesi iptal edilerek transit beyannamesi düzenlenir. Eşyanın beyana uygun olduğunun anlaşılması koşuluyla, eşya beyannamenin tescil edildiği gümrükten geri gönderilir. Serbest dolaşıma girmiş eşya ile serbest dolaşıma giriş işlemleri yapılmasına karşın geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmemiş eşyanın geri gönderilmesi Madde 5 - Serbest dolaşıma girmiş eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı çıkması nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 213 üncü maddesi hükümleri dikkate alınarak, vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması ile eşyanın geri gönderilmesinin talep edilmiş olması halinde, kullanılmamış olduğunun (Bir sefer kullanılması ile tüketilen eşya hariç olmak üzere) Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odasından alınacak rapor ile tevsik edilmesi üzerine, eşyanın girişinin yapıldığı gümrük müdürlüğünden istenilen serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile çıkış beyannamesi ilişkilendirilmek, fiziki muayenesi yapılmak ve çıkış beyannamesinin 44 no’lu sütununa “.../.../............ gün ve ............... sayılı s