• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (TARIFE) (SERI NO: 12)

GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ (TARIFE) (SERI NO: 12)

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No: 12) 11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğdeki değişiklik aşağıdaki gibidir ; MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No: 10) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) BTB konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmî kuruluş laboratuarlarında yapılır.” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Gümrük Yönetmeliğinin (Ek-23)’de yer alan Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi'nde kayıtlı eşya için BTB başvurusu yapılamaz. Bu listede kayıtlı bir eşya için olduğunun sonradan anlaşılması halinde başvuru reddedilir." "(5) BTB başvurusuna konu olabilecek eşya için BTB başvurusu yapılması esastır. Ancak, başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması halinde, mevcut BTB başvurusu 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümlerine göre değerlendirilir." MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "ğ) Kutu 9. SADECE RESMÎ KULLANIM İÇİNDİR aa) Bu kutu boş bırakılacaktır, bb) Başvuru formunun birinci sayfasında yer alan "SADECE RESMÎ KULLANIM İÇİNDİR" başlıklı kutu başvuruyu kabul eden Gümrük İdaresince doldurulacaktır," MADDE 4 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir. "(4) Bağlayıcı Tarife Bilgisinin, başvuru alındıktan sonra 3 ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi mümkün olmadığı takdirde, gümrük idaresi bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir." Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GİSBİR Derneği - GESAD - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler