• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜK KANUNU 242.NCI MADDESI (GENELGE 2010/38)

GÜMRÜK KANUNU 242.NCI MADDESI (GENELGE 2010/38)

Sayın Üyemiz, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, gereği Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine 26.07.2010 tarihinde 2010/38 sayılı bir Genelge yayınlanmıştır. Bu Genelge ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değiştirilen 242.nci maddesinin 1.inci fıkrasında; “1. Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edilebilir. 2. İdareye intikal eden itirazlar otuz gün içinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliğ edilir. 3. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde, itiraz süresinde yapılmış sayılır ve idarece yetkili makama ulaştırılır. 4. İtirazın reddi kararlarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine başvurulabilir.” hükmünün yer aldığı ve bu madde de yer alan “gümrük vergileri” ifadesinin 5911 sayılı Kanun ile değiştirilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tanımların yapıldığı 3.üncü maddesinde; “.8. a) “Gümrük vergileri” deyimi ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü; 9.”İthalat vergileri” deyimi, a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, b) Tarım politikası politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri; 10. “İhracat vergileri” deyimi a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri; ……………” ifade eder şeklinde tanımlandığı, Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere gümrük vergisi deyiminin içerisine, yapılan kanun değişikliği ile “mali yükler” ifadesinin de eklenmiş olduğundan, özel karar ve kanunlarında gümrük vergisine atıf yapılmayan, takip ve tahsili 6183 sayılı AATUHK’a göre yapılır ifadesi bulunan ek mali yükümlülüklere ve cezalarına karşı da Gümrük Kanunu’nun 242. maddesine göre idari itiraz müessesesi yolunun kullanılacağı, belirtilmektedir. 2010/38 Sayılı Genelge Ek’tedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. N.T./A.T./İ.A. Saygılarımızla EK -1 : 2010/38 Sayılı Genelge Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 - Meclis Başkanlık Divanı 26-27-29-30-31-32-33-44-45-46-47 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Meslek Komite Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikler