• Anasayfa
  • |
  • GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2010/32 SAYILI GENELGESI HK.

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2010/32 SAYILI GENELGESI HK.

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 12.07.2010 tarihinde Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine dağıtımlı 2010/32 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge ; 1. 28.01.2003 tarih ve 2003/2 sayılı Genelgenin son paragrafının “Bu çerçevede, Gümrük Kanunu’nun 1 50/4 üncü maddesinin; gerektiğinde ihraç eşyasını cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirleme konusunda Müsteşarlığımıza verdiği yetki doğrultusunda, ülkemiz ekonomisi açısından ihracatın taşıdığı önem dikkate alınarak, kuvvetli şüphe veya ihbar halleri saklı kalmak koşuluyla, ihraç eşyasını kimyevi tahlile göndermeden işlem yapılması, ihraç eşyasının tahlile tabi tutulması halinde ise gerekli numune alındıktan sonra analiz sonucu beklenmeden sistemde bloke konulmak suretiyle eşyanın ihracına izin verilmesi uygun bulunmuştur.”şeklinde değiştirildiği, 2. 04.04.2007 tarih ve 2007/19 sayılı Genelgenin 5.maddesinin 1.fıkrasının “ 5. İç gümrükte işlem gören ihracat beyannamesinin; a) Kıymet araştırmasına gidilmiş olması, b) Faks fatura kullanılmış olması, Nedenleriyle blokesinin kaldırılmadığı ve beyannamenin kapatılmadığı hallerde 3 no’lu nüsha ihracatçıya teslim edilmeyecektir.”şeklinde değiştirildiği, 3. 01.06.2007 tarih ve 2007/23 sayılı Genelge’nin 7.maddesinin “7. Bu Genelge kapsamında teslim edilen eşyaya ilişkin tamamlayıcı beyan, en geç teslimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk 7 (yedi) iş günü içinde aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.” şeklinde değiştirildiği, 4. 10.09.2007 tarih ve 2007/26 sayılı Genelge’de atıfta bulunan İhracat : 2006/5 sayılı Tebliğ, İhracat: 2008/12 sayılı Tebliğ olarak değiştirildiği, 5. Dış sefer ya da dış seferin devamı sayılacak haller ile ilgili 06.05.2009 tarih ve 2009/46 sayılı Genelgede atıfta bulunulan Gümrük Yönetmeliği’nin 600/2 nci maddesi 476/2 ve 607/2 ınci maddesi 482/2 olarak değiştirildiği, 6. 05.02.2000 tarih ve 2000/2 sayılı, 05.10.2000 tarih ve 2000/53 sayılı, 16.11.2001 tarih ve 2001/42 sayılı, 30.11.2002 tarih ve 2002/35 sayılı ve 04.05.2009 tarih ve 2009/26 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı, şeklindedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Ek : 2010/32 Sayılı Genelge (Web) İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - Gemi Kumanyacıları Derneği - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - İMEAK DTO Şubeler - 35 Nolu MK Başkan ve Üyeleri