• Anasayfa
  • |
  • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

Sayın Üyemiz,  

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca; "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)" 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

01.01.2019 itibariyle yürürlüğe giren bahse konu Tebliğ (Seri No: 82) amacı; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir." şeklindedir. 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde (Seri No: 82) Sektörümüz ile ilgili hususlar özetle;

(4) SAYILI TARİFE (Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar)

  • 20. g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük 13/12/2012)

(5) SAYILI TARİFE (Konsolosluk Harçları)

  • II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar

1. Gemilere Konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri: Beher rüsum tonilatosundan (1,612)

2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan (0,835)

3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan (0,835)

  • III. Maktu harçlar

1. Gemi jurnalinin tasdiki:

a) Jurnalin tasdiki (140,00)

b) Jurnala sayfa ilavesi (54,40)

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri (568,50)

(6) SAYILI TARİFE (Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı

                                      tasdik harçları)

(7) SAYILI TARİFE (Gemi ve Liman Harçları)

  • I. Gemi Sicil İşlemleri
  • II. Liman İşlemleri

(8) SAYILI TARİFE (İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları)

  • X. Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları
  • XIII. Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar 

şeklinde olup, söz konusu Tebliğ'ler Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel", "Teknik" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır. 

   Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

    Saygılarımızla

 

                                                                                                                        Murat TUNCER    

 

              

                                                                                                                        Genel Sekreter   

9_22_22_9.pdf