• Anasayfa
  • |
  • Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)

Sayın Üyemiz,  

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca; "Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83)" 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

01.01.2019 itibariyle yürürlüğe giren bahse konu Tebliğ'de (Seri No: 83) özetle; 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, "Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir."  

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,30 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

şeklinde olup, söz konusu Tebliğ Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel", "Teknik" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                          

Saygılarımızla

 

 

                                                                                                                       Murat TUNCER        

          

                                                                                                                      Genel Sekreter   

 

10_23_23_10.pdf