• Anasayfa
  • |
  • İHRAKIYE TESLIMI GENELGESI HK.

İHRAKIYE TESLIMI GENELGESI HK.

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176.maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 476-482.maddeleri çerçevesinde yabancı bayraklı deniz taşıtları ile yabancı limanlara sefer yapacak Türk bayraklı deniz taşıtlarına yapılan ihrakiye teslimleri ile ilgili olarak uygulama birliği olmadığı tespit edilmesi nedeniyle 13.07.2010 tarihinde merkez ve taşra teşkilatı dağıtımlı 2010/33 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Söz konusu Genelge ; 1- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’nin bir parçası olan kara sularından transit geçiş yapan, beklenmeyen haller veya mücbir sebeple veyahut ulusal ve/veya uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde Türk limanlarına giriş yapmadan, denizcilik mevzuatı kapsamında belirlenmiş limanların demir yerlerine demirleyen yabancı bayraklı gemiler ile dış seferde bulunan Türk bayraklı gemilere, Gümrük Yönetmeliği’nin 478 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aranan belgelerin ibrazı ve muhtemel suistimallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla yeterli teknik özellikleri taşıyan barçlarla refakatli olarak ihrakiye teslimine izin verilmesi gerektiği, 2- Türk limanlarına giriş yaptığı halde büyük tonajlı olması gibi makul nedenlerle iskeleye yanaşamayan ve bu nedenle kara tankerleri kullanılarak ihrakiye ikmali yapılamayan gemilere de Gümrük Yönetmeliği’nin 478 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aranan belgelerin yanı sıra sorgu kağıdı ibrazı ve muhtemel suistimallerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla yeterli teknik özellikleri taşıyan barçlarla refakatli ihrakiye teslimine izin verilmesi gerektiği, 3- İkinci iskele yoluyla yapılacak ihrakiye teslimi ile ilgili işlemlerin, geminin bulunduğu liman/iskele hangi gümrük müdürlüğünün denetiminde ise o gümrük müdürlüğünce; aynı limanı/iskelede birden fazla gümrük müdürlüğü faaliyet gösteriyorsa, ilgili başmüdürlükçe belirlenecek gümrük müdürlüğünce yapılmasının uygun bulunduğu, şeklindedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, EK : 2010/33 sayılı Genelge (web) İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Başkan ve Üyeleri - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeler - Türk Armatörler Birliği - VDAD - Gemi Kumanyacıları Derneği - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği - İMEAK DTO Şubeler - MK Başkanları