İhrakiye Teslimleri

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından bir örneği ekte yer alan 06.02.2024 tarih ve 2024/3 sayılı İhrakiye Teslimleri konulu Genelge yayımlanmış olup, söz konusu Genelge'de özetle;

"Dış sefere çıkarken veya dış sefer halinde iken, gemideki yükün ağırlık itibarıyla miktarının yarısından fazlasının ihracat veya transit eşyası olması şartıyla, rotasında yer alan bir Türk limanına götüreceği serbest dolaşımdaki eşyanın da taşınması, taşıtın dış sefer halini bozmamaktadır. Bu durumda, ihracat veya transit eşyası ile serbest dolaşımdaki eşyanın miktar tespiti, ilgili taşıma belgeleri ile geminin seyir jurnalleri üzerinden yapılacak; geminin kaptan veya acentesi tarafından, serbest dolaşımdaki eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemideki yerini gösterir istif planı gümrük idaresine sunulacaktır.

Dış seferde iken arıza nedeniyle iç sefere geçen geminin tersanede bakım ve onarımına ilişkin olarak Liman Başkanlığınca onaylanmış tersane yazısı dış seferin devamı bakımından mücbir sebep belgesi olarak kabul edilecektir.

Dış seferden dönen geminin, Gümrük Yönetmeliğinin 482 nci maddenin birinci fıkrasındaki üç aylık bekleme süresi içerisinde, sefere devam edilebilmesi için zorunlu olan Denize Elverişlilik Belgesine ilişkin işlemlerinin tamamlanması amacıyla iç sefer durumuna geçmesi halinde, bu durumun tersane ve Liman Başkanlığı tarafından belgelendirilmesi ve iç seferde yük/yolcu taşımaması koşuluyla dış sefer halinin bozulmadığı değerlendirilecektir.

Gümrük Yönetmeliğinin 477 nci maddesi uyarınca, yabancı bandıralı gemiler ve yabancı limanlara sefer yapacak Türk bandıralı gemiler için akaryakıt talebinde bulunan kaptan, acente, bunker veya liman bayilerinin başvurularında, yakıt verilecek geminin yakıt kapasitesine ilişkin beyan aranılacak, ayrıca gerek görülmesi halinde beyanın tevsikine yarayacak belgelerin ibrazı istenecektir.

Merkez ve şube şeklinde faaliyet gösteren bunker ve liman bayilerince, Gümrük Yönetmeliğinin 75 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun taahhütname vermeleri gerektiği hususu dikkate alınarak,

a) Şubenin işlemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek usulsüzlük ve suistimallerde gümrük idaresinin muhatabının doğrudan firma merkezi olduğunu gösterir firma beyanının,

b) Gümrük Yönetmeliğinin 478 inci maddesinde yer alan koşulların firma merkezi tarafından yerine getirildiğini gösterir gümrük idaresince onaylı belgenin, Şubenin işlemlerinin yürütüleceği ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde teminat aranmaksızın faaliyetlerine izin verilecektir.

Ülkemiz kara sularından transit geçiş yapan, ulusal ve/veya uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde Türk limanlarına giriş yapmadan, denizcilik mevzuatı kapsamında belirlenmiş limanların demir yerlerine demirleyen yabancı bayraklı gemiler ile dış seferde bulunan Türk bayraklı gemilere yağ ve yakıt (ihrakiye) tesliminde; teslimi gerçekleştiren firma ile taşımayı gerçekleştiren firmanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen uygun lisansa sahip olması gerekmektedir.

Bu kapsamda ihrakiye teslimlerinde kullanılacak barçların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Denize Elverişlilik Belgesine sahip olması ve Ek-2'de yer alan özellikleri haiz olması koşulu aranacaktır. Mevcut durumda Ek-2'de belirtilen özellikteki kamera sistemine sahip olmayan barçlara ilişkin olarak, söz konusu sistemin kurulması için bu Genelge'nin yayımı tarihinden itibaren 3(üç) ay süre verilecektir. Bu sürenin bitimi itibarıyla Ek-2'de belirtilen özellikteki kamera sistemine sahip olmayan barçlar ile ihrakiye teslimine izin verilmeyecektir.

Türk limanlarına giriş yaptığı halde büyük tonajlı olması gibi makul nedenlerle iskeleye yanaşamayan ve bu nedenle kara tankerleri kullanılarak yağ ve yakıt ikmali yapılamayan gemilere de bu usuller çerçevesinde ihrakiye teslimine izin verilecektir.

Barç ile ihrakiye olarak yakıt ve dökme yağ tesliminin memur refakatinde gerçekleştirilmesi esastır. Mücbir sebep ve beklenmeyen haller dolayısıyla, demirleme bölgesi dışındaki gemilere barç ile yakıt ve dökme yağ teslimleri mutlak suretle memur refakatinde yapılacaktır.

İhrakiye olarak dökme yağ teslimi ile ilgili olarak, firma tarafından talep edilmesi ve tüm gümrük idarelerinde geçerli olmak üzere firma tarafından Ek-3'deki örneğe uygun olarak 200.000 ABD Doları tutarında sabit teminat verilmesi halinde, dökme yağ tesliminde memur refakati aranmayacaktır. İhrakiye olarak yakıt teslimi ile ilgili olarak, firma tarafından talep edilmesi ve aşağıdaki koşulların birlikte sağlanması halinde yakıt tesliminde memur refakati aranmayacaktır:

i) Tüm gümrük idarelerinde geçerli olmak üzere, firma tarafından Ek-3'deki örneğe uygun olarak 2.000.000 ABD Doları tutarında sabit teminat verilmesi; firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olması durumunda ise söz konusu tutarın yüzde 75'i oranında uygulanması,

ii) Teslim işleminin tüm aşamalarının Bakanlığımızca (A) tipi uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen firma/kuruluşların uzman personeli gözetiminde Ek-4'de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde QRKOD Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. gerçekleştirilmesi,

iii) Teslimin yapıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar, Ek-4'de belirtilen evrakların, yakıtın barca yüklenmesine ve barçtan gemiye ikmaline ilişkin bunker teslimat notları (Bunker Delivery Note) ve kırılmış olan gümrük güvenlik mühürleri ile birlikte, ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi.

İhrakiye olarak yakıt ve dökme yağ tesliminin memur refakati olmaksızın gerçekleştirilebilmesi için barçların, Ek-2'de belirtilen özellikteki kamera sistemine sahip olması şartı aranacaktır. Firma tarafından, memur refakati aranmaksızın yakıt teslimine ilişkin olarak (i) bendi uyarınca sabit teminat verilmiş olması halinde, firmanın yapacağı dökme yağ teslimleri için ayrıca 200.000 ABD Doları tutarındaki teminat aranmayacaktır.

İkinci iskele yoluyla yapılacak ihrakiye teslimi ile ilgili işlemlerin, geminin bulunduğu liman/iskele hangi gümrük müdürlüğünün denetiminde ise o gümrük müdürlüğünce; aynı liman/iskelede birden fazla gümrük müdürlüğü faaliyet gösteriyorsa, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek gümrük müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.

24/7/2009 tarihli, 27298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Deniz Turizmi Yönetmeliğinin "Türk limanları arasında seyir esasları" başlıklı 42 nci maddesi ile "Kabotaj hakları" başlıklı 47 nci maddesi hükümleri de dikkate alındığında, yabancı bayraklı yatların Türkiye'de bulundukları süre içinde ihrakiye taleplerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca karşılanması mümkün bulunmamaktadır."

hususları bildirilmektedir.

Söz konusu Genelge ile 06.08.2013 tarihli 2013/36 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

112_424_ihrakiye_teslimleri.pdf