• Anasayfa
  • |
  • İKINCI EL TEKNE İTHALATI HK.

İKINCI EL TEKNE İTHALATI HK.

İlgi yazı ile; 1- 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamına girmeyen veya Denizcilik Müsteşarlığı’nca gümrük muafiyetinden yararlanması uygun görülmeyen gemilerin, deniz araçlarının ve yüzer havuzların anılan yönetmelikte belirtilen makine, teçhizat, demirbaş gibi diğer eşyaların eski, kullanılmış ve yenileştirilmiş olarak ithal edilmesine yönelik taleplerin İthalat Rejimi Kararı’nın 7’nci maddesi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca değerlendirilmekte olduğu, 2- 16 Mayıs 2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5897 sayılı Kanun ile tescili bulunmayan tüm gemi, deniz ve iç su araçlarının Kanun ile oluşturulan Bağlama Kütüğüne kaydının zorunlu hale geldiği belirtilerek, çeşitli nedenlerle Türk sahipli olup da yabancı bayrak çeken özel teknelerin Türk bayrağına dönmesinde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi ile İthalat Rejimi kapsamında ithal edilecek küçük teknelerin ithalinde kurumlar arası yazışmalarda yaşanan zaman kayıplarının giderilmesi amacıyla, İthalat Rejimi Kararı’nın 7’nci maddesi kapsamında ithal edilecek teknelerin ithalat taleplerinin Denizcilik Müsteşarlığı’nca değerlendirilerek, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bilgi verilmesinin teklif edildiği, 3- Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın cevabi yazısında “Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’nca ithali uygun görülen (faturalarına gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasına dair şerh düşülen) eski, kullanılmış, yenileştirilmiş gemilerin, deniz araçlarının ve yüzer havuzların herhangi bir tonaj kısıtlamasına tabi olmadan, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi çerçevesinde ithalinin uygun görülmesine ek olarak - Mezkur Yönetmelik kapsamına girmeyen veya Denizcilik Müsteşarlığı’nca gümrük muafiyetinden yararlanması uygun görülmeyen gemilerin, deniz araçlarının ve yüzer havuzların, - 5897 Sayılı Kanun çerçevesinde bağlama kütüğüne kaydı yapılacak her türlü deniz aracının, eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7’nci maddeleri çerçevesinde ithalinin, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Denizcilik Müsteşarlığı’nca değerlendirilmesinin uygun görüldüğü, 4- Bu itibarla İthalat Rejimi Kararı’nın 7’nci maddesi kapsamında ithal edilecek teknelere yönelik izin taleplerinin Ek’te bir örneği bulunan başvuru formu ve ekleri ile birlikte doğrudan Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM Ek: Başvuru Formu Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - GİSBİR - YK Yedek Üyeleri - İMEAK DTO ŞUBELERİ - Meslek Komitesi Başkanları - İMEAK DTO Şubeleri - İMEAK DTO 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 31, 51 ve 53 No’lu Meslek Komiteleri