• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:60

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:60

 İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 15.11.2021 tarih ve 6064 sayılı, Ek’te sunulan İl Hıfzıssıhha Kararı No:60’da özetle;

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarih ve 13940 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 03.09.2021 tarihli ve 57 No.lu karar ile 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızda uygulanacak ülkeye giriş tedbirlerinin belirlenmiş olduğu,

Salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve Sağlık Bakanlığı’nın 11.11.2021 tarihli ve 1561 sayılı yazısında getirilen teklifler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan 13.11.2021 tarihli ve E8978086515318513 sayılı Genelge çerçevesinde;

İçişleri Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarih ve 13940 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 03.09.2021 tarihli ve 57 No.lu karar ile belirlenen ülkeye giriş tedbirlerinin yürürlükten kaldırılarak, uygulanması gereken yeni tedbirlerin 15 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda düzenlendiği,

1-Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucu ibrazının gerekmekte olduğu, yine Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan;

1.1-Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlerin (tam aşılı) ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

1.2-Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise;

-İkametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmasına,

-Karantina sürecinin 10’uncu gününde PCR testine tabi tutulmasına, 10’uncu gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinasının sonlandırılmasına,

-10’uncu günde PCR testi yaptırmayanların 14 gün süreyle karantinada tutulmasına, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilmesine,

1.3-Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olup tam aşılı olduğunu belgeleyemeyen gençlerin ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edilmelerine, bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanmasına, PCR test sonucu negatif çıkanların karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı tutulmasına,

2-Afganistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 02.09.2021 tarih ve 13940 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 03.09.2021 tarihli ve 57 No.lu karar ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilmesine,

3-İran ve Mısır’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı veya Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartı talep edilmesine,

4-İlk üç maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına,

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının istenilmesine,

5-12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmalarına,

6-Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmalarına,

7-Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilmesine, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesinin sağlanmasına, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluğun taşıyıcı şirket tarafından karşılanmasına,

8-Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerin, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilmesine,

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilmesine, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılmasına, test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınmalarına ve 10’uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşullarının sonlandırılmasına, bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşullarının 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılmasına,

9-Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;

9.1-Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28’inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilmesine,

9.2-Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,

9.3-Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımızın, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınmasına ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyonun sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlar, Sınır Kapısı Mülki İdari Amirleri ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1208_3097_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_60.pdf